معرفی و بررسی شرکت های معتبر (غیر) هایپ و سرمایه گذاری (اینوستمنت) http://iranhyip.mihanblog.com 2017-03-25T11:34:14+01:00 text/html 2017-02-10T08:17:06+01:00 iranhyip.mihanblog.com محمود فرج پور وریفای حساب های پرفکت مانی، پاییر، پی زا http://iranhyip.mihanblog.com/post/33 <font size="3">حساب های پرفکت مانی، پاییر و پی زا (و سایر بانک ها) شما را با دریافت هزینه 40 هزار تومان وریفای میکنیم</font><div><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">در خواست خود را در تلگرام مطرح کنید &nbsp;<div style="display: inline !important;"><a href="Telegram.me/donald1trump" target="" title="">Telegram.me/donald1trump</a></div></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><a href="Telegram.me/donald1trump" target="" title=""><font size="3"><div></div></font></a><div style="text-align: center;"><font size="3">mail.ahvaz@yahoo.com</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><font size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/Untitled.png" alt=""></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><br></div></div> text/html 2017-02-07T06:58:45+01:00 iranhyip.mihanblog.com محمود فرج پور یک سایت خوب دیگر برای سرمایه گذاری http://iranhyip.mihanblog.com/post/32 <font size="3" color="#006600">سایت&nbsp;</font><a href="https://dowerly.com/?rid=1005272" target="_blank" title="">Dowerly.com</a><font size="3" color="#006600">&nbsp;سایتی با عمر نسبتا بالاست که پیشنهاد سودی ثابت به شما می دهد</font><div><font size="3" color="#006600"><br></font></div><div><font size="3" color="#006600">پلن های سرمایه گذاری سایت را در تصاویر زیر ببینید</font></div><div><font size="3" color="#006600"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#006600">سایت داورلی</font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://dowerly.com/?rid=1005272" target="_blank" title=""><div><font size="3" color="#006600"><br></font></div><div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/dowerly/1.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/dowerly/2.jpg" alt=""></div></div></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">سود سرمایه گذاری برای مبالغ بین 25 تا 399.99 دلار 1.25 درصد به مدت 110 روز</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">سود سرمایه گذاری برای مبالغ بین 400 تا 999.99 دلار 1.35 درصد به مدت 105 روز</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">سود سرمایه گذاری برای مبالغ بین 1,000تا 2,499.99 دلار 1.75 درصد به مدت 95 روز</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">سود سرمایه گذاری برای مبالغ بین 2,500 تا 4,999.99 دلار 2.00 درصد به مدت 80 روز</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">سود سرمایه گذاری برای مبالغ بین 5,000 تا 9,999.99 دلار 2.50 &nbsp;درصد به مدت 70 روز</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">سود سرمایه گذاری برای مبالغ بین 5,000 تا 9,999.99 دلار 2.50 &nbsp;درصد به مدت 70 روز</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">سود سرمایه گذاری برای مبالغ بین 10,000 تا 14,999.99 دلار 2.75 &nbsp;درصد به مدت 65 روز</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">سود سرمایه گذاری برای مبالغ بین 15,000 تا 24,999.99 دلار 3.00 &nbsp;درصد به مدت 60 روز</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">سود سرمایه گذاری برای مبالغ بین 25000 دلار و بیشتر 3.50 درصد به مدت 60 روز</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">در صورت وجود هر گونه سوال به تلگرام یا واتس اپ زیر پیام دهید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="telegram.me/donald1trump" target="_blank" title=""><font size="3">telegram.me/donald1trump</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">Whatsapp +9647510963741</font></div> text/html 2017-02-04T09:00:59+01:00 iranhyip.mihanblog.com محمود فرج پور آموزش واریز پول به مرچنت شیرز از طریق بیتکوین http://iranhyip.mihanblog.com/post/31 <font size="4">ابتدا باید در بانک&nbsp;<a href="www.BTC-E.com" target="_blank" title="">BTC-E.com</a>&nbsp;ثبت نام کنید</font><div><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#006600" size="4">سپس طبق تصاویر زیر ادامه دهید</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/howToMerchant/DepositFromBtc/1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/howToMerchant/DepositFromBtc/2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/howToMerchant/DepositFromBtc/3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/howToMerchant/DepositFromBtc/4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/howToMerchant/DepositFromBtc/5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/howToMerchant/DepositFromBtc/6.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/howToMerchant/DepositFromBtc/7.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#006600">وارد حساب مرچنت شیرز شوید روی گزینه Deposit کلیک کنید و طبق تصاویر زیر ادامه دهید:</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4" color="#006600"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/howToMerchant/DepositFromBtc/8.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/howToMerchant/DepositFromBtc/9.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/howToMerchant/DepositFromBtc/10.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/howToMerchant/DepositFromBtc/11.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/howToMerchant/DepositFromBtc/12.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/howToMerchant/DepositFromBtc/13.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/howToMerchant/DepositFromBtc/14.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/howToMerchant/DepositFromBtc/15.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/howToMerchant/DepositFromBtc/16.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/howToMerchant/DepositFromBtc/17.jpg" alt=""></div> text/html 2017-01-21T03:45:04+01:00 iranhyip.mihanblog.com محمود فرج پور سلب مسئولیت http://iranhyip.mihanblog.com/post/30 <div style="text-align: center;">تمامی مطالب عنوان شده در این وبلاگ از تجربیات شخصی و تحقیقاتی که عمدتا در شبکه های اجتماعی و سایت های مانیتورینگ انجام شده جمع آوری شده.</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">سرمایه گذاری در این گونه شرکت ها و وب سایت ها همیشه همراه با ریسک بوده و هست.</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">نویسنده این وبلاگ هیچ کس را دعوت به سرمایه گذاری یا شراکت در شرکت یا وب سایت های معرفی شده در وبلاگ نمی کند و این مطالب صرفا جهت اطلاع خوانندگان می باشد.</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">نگارنده این وبلاگ این وبلاگ هیچ گونه مسئولیتی در قبال پیامد های ناشی از سرمایه گذاری در شرکت ها (یا وبسایت های) معرفی شده در این وبلاگ را نمی پذیرد.</div> text/html 2017-01-21T03:40:39+01:00 iranhyip.mihanblog.com محمود فرج پور مونیتورینگ هایپ - لیست بعضی از سایت های اسکم http://iranhyip.mihanblog.com/post/29 <div><font color="#990000"><b><font size="3">در این لیست سایت هایی را مشاهده می کنید که یا از طریق دوستان یا سایت های مانیتورینگ یا شبکه های اجتماعی&nbsp;</font><span style="font-size: medium;">درباره آنها گزارش اسکم (به طرق مختلف) شنیده یا خوانده شده</span></b></font></div><div><font color="#990000"><b><span style="font-size: medium;"><br></span></b></font></div><div><font color="#990000"><b><span style="font-size: medium;"><br></span></b></font></div><div><font size="3">توجه داشته باشید اینکه وبسایتی بابت سرمایه گذاری شما سود و اصل پول شما را پرداخت کند همیشه دال بر &nbsp;اسکم نبودن (یا در آینده اسکم نشدن) آن نیست</font></div><div><br></div><div><font size="3">اگر در شبکه های اجتماعی جستجو کنید گزارش های بسیاری خواهید یافت که حاکی از این است که سرمایه گذار ابتدا با مبلغ کم شروع کرده و بدون مشکل</font></div><div><font size="3">سود و اصل پول خود را دریافت کرده، پس از آنکه اعتماد وی جلب شده مبلغ بالاتری را سرمایه گذاری کرده و دیگر چیزی دریافت نکرده</font></div><div><font size="3">&nbsp;حتی بعضی از سایت هایی که در مانیتورینگ ها با عنوان &nbsp;(در حال پرداخت) نمایش داده می شوند به همین صورت فعالیت می کنند</font></div><div><font size="3">این روش شگرد بسیاری از &nbsp;سایت هاست &nbsp;تا بتوانند امتیاز خوبی در سایت های مانیتورینگ بدست آورند که اعتماد سرمایه گذاران را جلب کنند</font></div><div><font size="3">در این لیست نام یا آدرس بعضی از این سایت ها آورده شده</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">سایت هایی که با رنگ قرمز نشان داده شده جز سایت هایی هستند که در حال حاضر برای مبالغ پایین &nbsp;پرداخت دارند ( تا تاریخ نوشتن این مقاله) اما گزارش اسکم آنها بابت مبالغ بالا در اینترنت منشتر شده.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="2">در بروز رسانی این لیست با ما همکاری کنید</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><br></div><div style="text-align: left;"><font size="3" color="#cc0000">Razzleton</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">qmmatrix.com</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">btcberry.com</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" color="#cc0000">Invest Market Place LTD</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">aurum-bank.com</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">D-Dollar</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">FinanceFreedom.Biz</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" color="#990000">Accelerate Fund</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">Bio Hourly Ltd</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">pokeradv.com</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">In Dehli</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">perfectbtc.com</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">CryptoPower.biz</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">Asset finance</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">HourCoins</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">hourbitcoin.com</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" color="#990000">zooo.cc</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">btc.antminer.xyz</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">Bit Magnet LTD</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">DateBitcoin</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">btcalt.com</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">Trust Premier</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">Hour Coins</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">Hour Bit Club</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">eBtcInvest.com</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">rocketbits.org</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">Biter365</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">Soft - Mining</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">PokerAdv</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">Solid Trade Bank</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">Luxearn</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">Funds Broker</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3">Yesss</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://iranhyip.mihanblog.com/post/30" target="" title=""><font color="#333333">سلب مسئولیت</font></a></div><div style="text-align: left;"><br></div> text/html 2017-01-13T08:19:14+01:00 iranhyip.mihanblog.com محمود فرج پور وریفای کردن حساب مرچنت شیرز (تایید حساب کاربری در مرچنت شیرز) http://iranhyip.mihanblog.com/post/28 <font size="3">طبق قوانین مرچنت شیرز حساب تمام کاربرانی که بیش از 250 دلار سرمایه گذاری کرده اند باید طبق لیست زیر وریفای (تایید) شوند:</font><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">برای سرمایه گذاری بالای 250 دلار تایید شماره تلفن لازم است.</font></div><div><font size="3">برای سرمایه گذاری بالای 500 دلار تایید شماره تلفن و هویت شخص (نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد) لازم است.</font></div><div><font size="3">برای سرمایه گذاری بالای 1000 دلار تایید شماره تلفن، هویت، و تصویر چهره شخص لازم است.</font></div><div><font size="3">برای سرمایه گذاری بالای 2500 دلار تایید شماره تلفن، هویت، تصویر چهره صاحب حساب و آدرس وی لازم است.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">توضیحات:</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">وب سایت مرچنت شیرز جهت تایید شدن شماره تلفن اشخاص از سرویس جداگانه ای استفاده میکند که آن سرویس در ایران فیلتر میباشد</font></div><div><font size="3">لذا بعد از وارد کردن شماره تلفن خود قبل از کلیک کردن روی گزینه verify وی پی ان یا فیلتر شکن خود را فعال کنید</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/howToMerchant/verify/0.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/howToMerchant/verify/01.jpg" alt=""></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/howToMerchant/verify/02.jpg" alt=""></div><div><font size="3">برای تایید هویت خود بهترین مدرک پاسپورت می باشد. اجباری به گرفتن اسکن نیست میتوانید با گوشی موبایل عکسی واضح از آن بگیرید و در قسمت مربوطه ارسال کنید</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">در صورتی که پاسپورت ندارید باید شناسنامه یا کارت ملی خود را به دارالترجمه رسمی برده آن را ترجمه کنید سپس تصویر آن را ارسال کنید</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">جهت تایید آدرس باید قبض آب یا برق یا هر قبض یا مدرک دیگری که یکی از ارگان های دولتی به آدرس شما ارسال می کند را ترجمه کرده ( از طریق دارالترجمه رسمی) و تصویر آن را ارسال کنید. در صورتی که قبض بنام شما نباشد از قبوضی که بنام والدین شما یا دیگر اعضای خانواده شما باشد استفاده کنید ( به شرطی که نام فامیلی شما یکی باشد)</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">جهت تایید عکس چهره یک عکس از چهره خود ( از سرشانه به بالا ) بگیرید و در بخش مربوطه ارسال کنید</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">در صورتی که حساب خود را توسط لینک دعوت نامه ما باز کرده باشید اگر بابت وریفای حساب به هر مشکلی برخوردید با ما تماس بگیرید</font></div><div><font size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">Telegram.me/donald1trump</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">09217564808</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">whatsapp &nbsp;009647510963741</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">email: mail.ahvaz@yahoo.com</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099"><a href="http://iranhyip.mihanblog.com/post/26" target="" title="">آموزش تصویری نحوه سرمایه گذاری در مرچنت شیرز</a></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#333333" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#333333" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://iranhyip.mihanblog.com/post/30" target="" title=""><font color="#333333">سلب مسئولیت</font></a></div> text/html 2016-12-22T08:14:26+01:00 iranhyip.mihanblog.com محمود فرج پور آموزش تصویری نحوه ثبت نام و سرمایه گذاری در مرچنت شیرز http://iranhyip.mihanblog.com/post/26 <div><font style="color: rgb(0, 51, 51);" size="4">ابتدا جهت ثبت نام روی لینک روبرو کلیک کنید:</font><span class="Apple-tab-span" style="color: rgb(0, 51, 51); font-size: medium; white-space: pre;"> </span><a href="https://www.merchantshares.com/r/EK6G61R0RQ/sign-up" target="_blank" title=""><font size="4">ثبت نام</font></a></div><div><br></div><div><font size="4" color="#000099">در صفحه ای که پیش رویتان خواهید داشت فرم زیر را خواهید دید. آن را به شکلی که در تصویر زیر میبینید تکمیل نمیایید. درپایان احتمالا ایمیلی برای شما ارسال خواهد شد برای تکمیل ثبت نام وارد ایمیل خود شوید و روی لینک فعال سازی در ایمیلی که سایت برای شما فرستاده کلیک کنید</font></div><div><font size="4" color="#000099"><br></font></div><div><font size="4" color="#000099"><br></font></div><div><font size="4" color="#000099"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/howToMerchant/333.jpg" alt=""></div><div> <font color="#003333" size="4">در تصاویر زیر نحوه واریز پول و سپس سرمایه گذاری در مرچنت شیرز رو مشاهده می کنید</font></div><div><font color="#003333" size="4"><br></font></div><div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 51, 51);"><font size="4">اگر ثبت نام نکرده اید ازین لینک برای ثبت نام استفاده کنید</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 51, 51); font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.merchantshares.com/r/EK6G61R0RQ/sign-up" target="" title=""><font size="4">ثبت نام</font></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3" color="#000099">بعد از ثبت نام وارد حساب خود شوید</font></div></div><div><font size="3" color="#000099"><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></font></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span><font size="6">(1)</font></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/howToMerchant/11.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="6">(2)</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/howToMerchant/22.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="6">(3)</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/howToMerchant/33.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="6">(4)</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/howToMerchant/44.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="6">(5)</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/howToMerchant/66.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="6">(6)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/howToMerchant/55.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="6">(7)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">تا اینجا شما مراحل واریز پول را به کیف پول خود (Wallet) در مرچنت شیرز انجام داده اید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">پس از این مرحله باید پول خود را سرمایه گذاری کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">برای این کار مراحل زیر را طی کنید</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/howToMerchant/77.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#006600">روز بعد از سرمایه گذاری سود خود را در منوی داشبورد مشاهئه می کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#006600"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#006600"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000066">در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر :</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000066"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000066">09217564808</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000066">09160979002</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000066">mail.ahvaz@yahoo.com</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000066">telegram.me/donald1trump</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#000066">whatsapp &nbsp;009647510963741</font></div> text/html 2016-12-16T13:38:10+01:00 iranhyip.mihanblog.com محمود فرج پور با بازی کردن در گوشی خود بیتکوین بدست آورید http://iranhyip.mihanblog.com/post/22 <font size="3">در این بازی شما باید مکعبی که در حال حرکت به چپ و راست است را با لمس کردن صفحه نمایش دقیقا بالای مکعب قبلی ثابت کنید</font><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">آدرس زیر را در نوار آدرس مرورگر خود کپی کنید<br></font><div><font size="3"><br></font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><a href="bitcoingameapps.com/track.php?ref=2370810" target="_blank" title="">ورود</a></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3">در این وب سایت هم می توانید هر یک ساعت یک بار بیتکوین بدست آورید ( مشابه بازیهای کازینویی)</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://freebitco.in/?r=3518673" target="_blank" title=""><font size="4">ورود</font></a></div> </div> text/html 2016-12-16T08:19:20+01:00 iranhyip.mihanblog.com محمود فرج پور سرمایه گذاری آنلاین با سود بالا http://iranhyip.mihanblog.com/post/20 <p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><a href="https://www.merchantshares.com/r/EK6G61R0RQ" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/stled.jpg" alt=""></a></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><br></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><font color="#006600" size="3"><b>در این مقاله ما به معرفی کلی و راهنمایی جهت ثبت نام در مرچنت شیرز&nbsp;</b></font><b style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="3">میپردازیم جهت ورود و ثبت نام در سایت اصلی ازین لینک استفاده کنید:</font></b></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><strong style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px;"><font color="#006600" size="3"><br></font></strong></p><p style="text-align: center;"><a href="https://www.merchantshares.com/r/EK6G61R0RQ/sign-up" target="_blank" title=""><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#000099"><b>Merchant Shares</b></font></a></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><strong style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px;"><font color="#006600" size="3"><br></font></strong></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><strong style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px;"><font color="#006600" size="3">شرکت &nbsp; .MERCHANT Shares Corp</font></strong></p><p style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><strong><font color="#006600" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></strong></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="3">مرچنت شیرز که قدیمی ترین شرکتی است که هنوز هم در حال پرداخت سود به اعضای خود است&nbsp;</font><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="font-size: medium;">(Paying)</span><span style="font-size: medium;">&nbsp;با بیش از یک میلیون عضو&nbsp;</span><font size="3" style="color: rgb(36, 24, 1);">فعالیت خود را از سال 2007 میلادی شروع کرده فعالیت این شرکت در حوزه های فارکس، استاک مارکت، کالا، سهام، &nbsp;واحد های پول مجازی (به طور عمده بیتکوین) و تبلیغات اینترنتی می باشد،&nbsp;</font><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: medium;">به عنوان مثال در بخش کالا خرید و فروش دانه های قهوه، زعفران، فلزات نیکل دار و...</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="font-size: medium;"><b><font color="#006600">پرداخت سود روزانه حداقل 25 صدم درصد و حداکثر تا &nbsp;2.25 درصد میباشد.</font></b></span></p><p style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="font-size: medium;"><br></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="3" style="color: rgb(36, 24, 1); background-color: rgb(255, 255, 255);">این شرکت زیر نظر&nbsp;</font><a href="https://www.merchantshares.com/go/2c2f1f41/https://www.google.com/search?q=IBC+tax+in+Dominica" target="" title=""><font size="3" color="#000099">IBC</font></a><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">&nbsp; </font><font color="#241801">فعالیت می کند و بیش از سه سال است به شکل گلدبال فعالیت میکند</font></font></p><p style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">دارای بیمه پرداختی کمودو offshore&nbsp;،معاف از مالیات است و&nbsp;دارای گرین بال است.</font></p><p style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></p><p style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><br></p><p style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="font-size: medium;">حوزه فعالیت کشور دومنیکا ؛ اجازه فعالیت تا سال 2027 میلادی</span></p><p style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ثبت شده در اتاق بازرگانی کشور دومنیکا</font></p><p style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">این شرکت مانند سایر شرکت ها با عنوان هایپ نبوده و قانونی و معتبر میباشد</font></p><p style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">جهت استعلام اطلاعات ثبت شده این شرکت در سازمان اتاق بازرگانی دولت دومینیکن به لینک زیر مراجعه فرمایید:</font></p><p style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></p><p style="text-align: right;"><a href="https://efiling.cipo.gov.dm/#/ocrs/search/service%20merchants%20corp/0" target="_blank" title=""><font size="3" color="#000099">https://efiling.cipo.gov.dm/#/ocrs/search/service%20merchants%20corp/0</font></a></p><p style="text-align: right;"><span style="text-align: justify;"><font size="3"><font color="#241801" face="Tahoma">سپس در سایت فوق در نوار آدرس اطلاعات زیر را وارد کنید.</font></font></span></p><p style="text-align: right;"><span style="text-align: justify;"><font size="3"><font color="#333333" face="Verdana, Arial, Geneva, sans-serif">نام:</font></font></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp; &nbsp;Service Merchants Corp</span></p><p style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">Number: 11861</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">Registry: Dominica</span></p><p style="text-align: right;"><font color="#333333" face="Mihan-Iransans" size="2">(وارد کردن نام شرکت در نوار آدرس کافیست)</font></p><p style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><br></span></p><p style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">پس از استعلام تصویر را می بینید که گویای ثبت قانونی شرکت در اتاق بازرگانی کشور دومینیکن است</font></span></p><p style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right;"><a href="https://www.merchantshares.com/r/EK6G61R0RQ" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/s.jpg" alt=""></a></p><p style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font size="3"><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مدارک قانونی این کمپانی:</strong></font></p><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><a href="https://www.merchantshares.com/legal-documents#incorporation" target="" title=""><font size="3" color="#000099">Certificate of Incorporation in Dominica</font></a></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><a href="https://www.merchantshares.com/legal-documents#company-record" target="" title=""><font size="3" color="#000099">Company record verification in Dominica Government's website</font></a></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><a href="https://www.merchantshares.com/legal-documents#exemption" target="" title=""><font size="3" color="#000099">Exemption of IBC companies from tax for 20 Years</font></a></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font size="3"><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255);">بانک های طرف قرارداد :</strong></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font size="3"><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></strong></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><a href="https://www.merchantshares.com/r/EK6G61R0RQ" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/e.jpg" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></a></div><div style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><b style="font-family: yekan;"><b><b><div id="content" style="background: url(&quot;../../../images/kkt-nice/thead.jpg&quot;) fixed; padding: 20px 10px; overflow: hidden; width: auto !important;"><br><font size="4" color="#000099"><div class="wrappera" style="width: 1332.84px; margin: auto;"></div></font></div></b></b></b></div><div style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><a href="https://www.merchantshares.com/representative" target="" title="">https://www.merchantshares.com/representative</a></font></b></div><div style="text-align: right;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><b><a href="https://www.merchantshares.com/testimonial" target="" title=""><font size="2">Testimonals</font></a><font color="#003300" size="2">و&nbsp;</font><a href="https://www.merchantshares.com/representative" target="" title=""><font size="2">Representatives</font>&nbsp;</a><font color="#003300" size="2">بخش هایی هستند که سرمایه گذارانی که هنوز وارد این کمپانی نشده اند میتوانند در این قسمت سرمایه گذاران قدیمی این شرکت را ببینند و با آنان به مشورت بپردازند</font></b></div><div style="text-align: right;"><font color="#003300" size="2"><b>با توجه به اسکم بودن یا اسکم شدن اکثر سایت های سرمایه گذاری کمتر سایت سرمایه گذاری ای این اجازه را میدهد که کاربران با اعضای قدیمی آن ارتباط برقرار کنند، وجود بخش های&nbsp;<a href="https://www.merchantshares.com/representative" target="" title="">representatives&nbsp;</a>و&nbsp;<a href="https://www.merchantshares.com/testimonial" target="" title="">Testimonals</a>&nbsp;در این وبسایت این کمپانی مدرکی دیگر در اثبات قانونی بودن این شرکت &nbsp;است.</b></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#003300" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#003300" size="2"><b>علاوه بر دو بخش ذکر شده، صفحات اجتماعی راجع به این شرکت وجود دارد که اشخاص عضو و غیر عضو نظرات سوالات و مشکلات خود را آنجا مطرح می کنند.</b></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#003300" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#003300" size="2"><b>با مراجعه به آدرس های زیر می توانید نظرات سرمایه گذاران را درباره این شرکت بسنجید.</b></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#003300" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.facebook.com/merchantshares.help" target="" title=""><b><font size="2">https://www.facebook.com/merchantshares.help</font></b></a></div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><a href="https://www.facebook.com/groups/merchantshares.help" target="" title="">https://www.facebook.com/groups/merchantshares.help</a></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><a href="https://www.facebook.com/groups/merchantshares.help" target="" title=""><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">شفافیت اطلاعات برای کسانی که میخواهند وارد این شرکت شوند یکی از دلایل ابقای این کمپانی از سال 2007 تا کنون است</font></div><div style="text-align: right; font-family: Tahoma;"><font size="4" color="#000099"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">توجه: جهت سرمایه گذاری در این شرکت احتیاج به دعوتنامه از یکی از مشتریان فعلی خواهید داشت لینک های زیر دعوت نامه هایی از طرف یکی از مشتریان همین کمپانیست.<br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">توسط هر یک از&nbsp;لینک های زیر می توانید در سایت شرکت مذکور ثبت نام کنید:</font></div><div style="text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="2" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#006600"><b><br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="https://www.merchantshares.com/r/EK6G61R0RQ/sign-up" target="" title=""><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="3" color="#006600"><b>Merchant Shares</b></font></a></div><div align="center"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="3" color="#006600"><b><br></b></font></div><div align="center"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="3" color="#006600"><a href="https://www.merchantshares.com/r/EK6G61R0RQ" target="" title=""><b>Merchant Shares</b></a></font></div><div align="center" style="color: rgb(36, 24, 1);"><b><br></b></div><div align="center" style="color: rgb(36, 24, 1);"><b><br></b></div><div align="center"><font size="3"><a href="http://iranhyip.mihanblog.com/post/32" target="" title="">یک سایت مناسب دیگر جهت سرمایه گذاری با سود ثابت</a>&nbsp;تا 2.50 درصد</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div align="center" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font size="3"><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255);">در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر:</strong></font></div><div align="center" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font size="3"><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></strong></font></div><div align="center" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma;"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma;"><font size="3" color="#000066">09217564808</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma;"><font size="3" color="#000066">09160979002</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma;"><font size="3" color="#000066">mail.ahvaz@yahoo.com</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma;"><font size="3" color="#000066">telegram.me/donald1trump</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma;"><font size="3" color="#000066">whatsapp &nbsp;009647510963741</font></div></div><div align="center" style="font-family: Tahoma;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><p align="center"><font size="3" color="#000099"><a href="http://iranhyip.mihanblog.com/post/26" target="" title="">آموزش تصویری نحوه سرمایه گذاری در مرچنت شیرز</a></font></p><p align="center"><font size="3" color="#000099"><a href="http://iranhyip.mihanblog.com/post/28" target="" title="">آموزش وریفای کردن حساب مرچنت شیرز</a></font></p><p align="center"><br></p><p align="center"><a href="http://iranhyip.mihanblog.com/post/30" target="" title=""><font color="#333333" size="1">سلب مسئولیت</font></a></p><p align="center" style="color: rgb(36, 24, 1);"><br></p></font></div> text/html 2016-12-13T07:25:46+01:00 iranhyip.mihanblog.com محمود فرج پور اثبات پرداخت سود توسط شرکت مرچنت شیرز http://iranhyip.mihanblog.com/post/18 <div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#3333ff">اسکرین شات زیر از حساب پرفکت مانی کرفته شده&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#3333ff"><br></font></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/neUnitled.jpg" alt=""></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3">حساب بانکی پرفکت مانی یکی از کاربران بنام رضا&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/d.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/640/1919069/Unti.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://iranhyip.mihanblog.com/post/26" target="" title="" style="font-family: Tahoma;"><font size="3">آموزش تصویری نحوه سرمایه گذاری در مرچنت شیرز</font></a></div> text/html 2016-11-29T04:52:18+01:00 iranhyip.mihanblog.com محمود فرج پور یک سایت درآمد زای معتبر و آزمایش شده http://iranhyip.mihanblog.com/post/16 <font size="4">راه جدید آزمایش شده (شخصا) کسب درآمد.&nbsp;</font><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="2">با ثبت نام در در آدرس&nbsp;</font><a href="http://mahmood0.futurenet.club" target="" title="">http://mahmood0.futurenet.club</a><font size="2">&nbsp;صرفا با چت کردن با اعضای سایت از سرتاسر جهان شما میتوانید درآمد کسب کنید!</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">امروز چت می کنید فردا درآمد آن را در صفحه&nbsp;</font><a href="http://futurenet.club/business/yourinfo/youractivitybonus" target="" title="">http://futurenet.club/business/yourinfo/youractivitybonus</a><font size="2">&nbsp; ببینید. (منو های سمت چپ سایت گزینه Your Activity Bonus</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">حداقل مبلغ برای برداشت 50 دلار می باشد</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><br></div><div><font size="2">خود من اتفاقی به درامد زا بودن این سایت پی بردم</font></div><div><font size="2">در حال چت با یکی از دوستان برای آگهی دادن شرکت&nbsp;<a href="https://www.merchantshares.com/r/EK6G61R0RQ/sign-up" target="" title="">Merchant shares</a>&nbsp; بودم که متوجه شدم خود ایشان هم از مشتریان این شرکت است</font></div><div><font size="2">در ادامه در باره خود سایت Futurenet &nbsp;توضیحاتی دادند و متوجه شدم که ماهیانه حدود 3000 دلار از این سایت درامد دارند.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="C:\Users\1\Desktop\1" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="C:\Users\1\Desktop\1.jpg" alt=""></div><div><font size="2">برای ثبت نام به آدرس زیر مراجعه کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><a href="http://mahmood0.futurenet.club/" target="" title="">http://mahmood0.futurenet.club</a></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div><font size="2">چت کردن در این سایت تنها راه کسب درامد نیست برای اطلاع از راه های افزایش مبلغ درامد به ادرس زیر مراجعه کنید</font></div><div><br></div><div><a href="http://futurenet.club/download-list" target="" title="">http://futurenet.club/download-list</a></div> text/html 2016-11-17T06:16:22+01:00 iranhyip.mihanblog.com محمود فرج پور Explaination of Merchant Shares http://iranhyip.mihanblog.com/post/13 <div style="text-align: left; "><br><br><p class="text-justify">Merchant Shares is an international organisation officially registered as <strong>Service Merchants Corp.</strong> and the company registration number is <strong>11861</strong> in Commonwealth of Dominica under International Business Companies (IBC) ACT 1996.&nbsp;<a href="https://www.merchantshares.com/about-us" target="" title="">read more</a><a href="https://www.merchantshares.com/about-us"> »</a></p>Since we are dealing with funds, we care for your security and running our servers in secure protocols (https). Please be sure you see <strong><a>https</a></strong>://www.merchantshares.com in green color for https (or padlock) like below while opening our site to avoid fake site or phishing site<br><br><h3 style="text-align: center; ">Why to Join Us</h3><br><ul style="line-height: 1.95em; "><li>Business <a href="https://www.merchantshares.com/legal-documents" target="_blank">Verified Company</a></li><li><a href="https://www.merchantshares.com/faq#refund-and-chargeback" target="_blank">30 Days, money back guarantee</a></li><li>Invest on High Networth Business</li><li>Start Investment with $20</li><li>Daily return up to 2.25%</li><li>Total return up to 150%</li><li>Instant withdraw, minimum $5</li><li>Referral commissions up to 5% </li><li>Major payment method supported</li><li>Multi lingual site (70+ Global Languages)</li><li><a href="https://www.merchantshares.com/representative" target="_blank">Verified representatives</a> who speaks your language</li><li>Real <a href="https://www.merchantshares.com/testimonial" target="_blank">member testimonials</a></li><li><a href="https://www.merchantshares.com/#">Live Chat</a>, <a href="https://www.merchantshares.com/member/help-desk/create">Support Ticket</a> &amp; <a href="https://www.merchantshares.com/go/a7f85407/https://www.facebook.com/messages/merchantshares.help" target="_blank">Facebook Support</a></li><li>Member discussion <a href="https://www.merchantshares.com/go/2f0f2481/https://www.facebook.com/groups/merchantshares.help/" target="_blank">group in Facebook</a></li><li>DDoS protected network</li><li>Dedicated secure servers</li><li>Using secure web protocols (HTTPS)</li><li>Inhouse IT Developments</li><li>Business Operating from <a href="https://www.merchantshares.com/go/2c2f1f41/https://www.google.com/search?q=IBC+tax+in+Dominica" target="_blank">Dominica (TAX FREE Country)</a></li></ul><a href="https://www.merchantshares.com/calculate-your-profit" target="" title=""><div style="text-align: center; "><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPIAAAAuCAIAAACd9tOnAAAgAElEQVR4nO1993cUV7Yu/919dzygwaDuqpOrqrPUSiAQAoPBBmcbbGNjj8fZgELHCudUdUuYZJtschQgkAXKAQkwYPb7oSUhMHPvu55hZt23WOv7oVf16erTp77avc+3Qy2YholxGLkKvTuutaeD5dUF9kJ2yX/k/vJCrmphtqqqc/HijsWLO6sWd1ZVZRYuyi5clF24MLtwUaZqUaaqqnPxzICOxZXXFVTerQyef/w5nuN/ikWZJYsySxZmFy/MLn5hHhZlFld1Lv7Lzher25byLG0qpz/v//QCnJ2EsV/h7oIJGDl//9zazLo15Zfrv19udif1slEdoHAJ6wHGilJJqaRUYexjFOgo0JGPK8CKzg2ovJ7B7IC5Mc/xHH8UHPkc+VQPqB7QcEDDAdUDqknMywaXgjs8WUo27apvKte3Oit771++C3cX9MLV9YX1m3a/FsskDSdCA0PzES5TVCI4IMRnTDGmGAkIDggOCAkI8VkFOGA4mHldGcYUe+q7z/EcfxSC+ILM0gmVGCoRVCI4YEgS7FIuheEZvEDjXnT9npffzL45BMMLdl7vWNu9PpZJWoVoxI8Qn+m+pvsa9jH2MZWcSl4xxhXrO2O8Z45Q5M/cVXPHn/ruczzHH8N8BuIZUmHkYxww5FPdo0wJqxS1lMVsEc1GXy6u868FCxq7V9TtWmZ5MeEKJin2wqxMSICYT5hPmBJMzd0uBAeEKcblzEEcVMDIrLWuvDX/3X/3vf4c/7tRodNjvkBAcECqnRApUVLiYUcPO5gpwX1T2EbL7pbWrpYF1QXGgigrmVhRIjWjTLEXQm6ISczkzL2CFcez1pp5nHl87njF75m9seburcpHZj74HM/xh0FlhW/zHAEfYx/zLq4rpEmMA0ZKBvI5VpwGhhlYpKgv+FPmRa3ENB+hQEdKCxdfjHRxIyBztH5Ezcfckgp3/95sntP6Of45mHNCHkFh7GNd6kgh5GMcEORTzSfIp7oifBf7z7b/WPCn4uJQCWu+RsqYKp0qnXoa9RCbcZGfpDVWFCv+hMeDZz1pPai84HNj/u3r8hz/yzHDwPm0pgqTgCCFsI9xQHRFNJ/oAdV8FJKhqsKiBX/KLwyVdVRCuq8xHzGJZ+30zBmRP0PNyukqZp8GnHiEKYYcxANKAhJyw6SLVfQX5FPdw1RS4pF/96I8x/9uIP8xRxfP8rBis+dLyRXDiny8KFO14IXcQj3QcQkhhZhPmKTzfI9HZ6SSMompwmyXudTVkE+Jz7hi1CNUUuRqtCxQiS2VSCsxUuLEZyIQT+rZz/Ec/xNU/vl1nz+muc3Seo7ZeB6tsaJVmaoFVZkq7GMSkIr1nb/hQ/NORxWu0FoPcFjprIsjhYiLmaRcMREIJJkmMfIpKXFN6pqnMZ9gT/+3L81z/O/FnGdbcW7nv/V7QXn2I3hRduGCxZ1VVM04DEwJKjmWYpbTs8bff3R/hD2NdDHkY81FIhDcN1CREIcxTwhlMCWIR6ikPKCszHT5nNbP8Q9h3obtseNP0PoRs39Pa+KL/17E8DErs5Cr64pQ39RdxqUVDeKmY0a8iGEbtEC4S6ikutRx8Ny3fo5/FP9tUO8JZldlqmZoTXyG5HxaP2X0I2/EJ0gSUjJCHtelxb0oyRmRfDSWNeM5K2EbMWUJn4c9DZXI80Djc/zj+K83aU/SunPxgqrMQuzrOCC6QpWA5NzQiipCFcaV/wKfI58yibmLsKK6z/VShJTi4ZyRDOpSxWSqM9pYiNfkTCNLuGKoRKp9/Tmtn+MfQYWv7DFng/8dUKworighlS0jDojmP05rhee2iXgerYWHhUeJL0Ie1UpG2IvESi174PhluNoHPf1wsjj4TVrFtCLCZa4HuHLCmfPM5PTNbUnn5BtOpRBuxLQjpmOajmm4wnC58CiTM2L54/fr/F/CqWcKJ2nYcdOlhqdRhZFPH6nmj2cRzhyf2T7PSOxYVTR4HvYj2ItFiyJe5Mzjs5rRY8MexboUxVJQKYRHhYdnZ/jIeXtqzgx+LLfxvwlaPSWv5lH04LEz45m/Uz471aeQ4/fjf3f+Jz7Lnxwz++1zCzLvUj5GuPkRwdkFpFQK6sWEk4wWkol8PJmPxAum4USEa1YuN5WCSmG43HBnpIv5nP7d1X8KrWcEvqrOxVhR4jNdEeKz3y/H/CWeIahHsG9oJUPzCZGJpPf6YRgagbt3YPg+XNrd922iGCWBqXszk6CSmq5ueBoJdNJFwi4lytIl1xSr9nm4ZOgqwpxkMtfY0LGsqa2+KZOuzyZqcma8SIUdxl6YlihxKPHYzMVQJi1FkceRZNQ3WaHm5X1/Ow/DX/e8VWsv5H5Y84mQMVIQvGyEZUhXiJQqUjoXrilcgb0wCjQ9oLovaClKPC58rnlicdDcfGzLdTieO/d+tCh0n4eVTrqEpjhSJpWCeRw7iCtCZJgGHHtJbieSBRovaJbPwh6qbLgr3K1WOBxwWhZIEkMSZmumosxH1X5IKyPdo0xa1Isgz8CK4oAgyYgvmBLYpVhxUjJQiWk+0STFijPFqMK6DPMuij2deIQGhm5jyze5S7Cius+RMjVpkcAMuTr3OfMJLTNdIeLqXDHd1rlvGFIIj1cMme5zFAhdIexjXbHKXUolJz4jJY6UwKWZLGVSotjTmY+wF9YVwyUTS4Gl0BwqumMhj6BAICWQx6kfoVJwlxmSUKWRMtZ9rimOFWdunGZXLJfvHn9weQQGJqDnAhxsLqxO5RtrsjxVZKwY4XYsXYilsoYpY5onqKREopmAYpmHJEIl9rQbco6leGF24SNaI/kUWv+e5cTVmWK65CgwNJ8gN5F2Nx99ODkJ8PDhJMCVI9faEjkDKYEVRZIgSZhipqsLNxyWoXAJa5KywELK1JQR9iNYpoxifWv3xnNw6Qpc6Yfr1+BqD1w+CgfWeKm6IjUlwZ7OFeOKEZ/hgIVdipTQJWeBRZQlik2v7N55BabaL77ZkPsPppZqJWZ4UcOJEI+QMkYK6VIXXRHiccOzuMOFj5EKaz7SFMO+RVyDuFj3oi/IVSuPfjIB5+SxLakcJ75gXUa1o9GyyQKLSm4GFnEolRR7ISSZ7jSuOfzOZTj63eV3LJswxZBkrGQSj+keRoFAgVhq69znwuMRJfRiiASk2g/rXZT4gnicq4juCqw4koQGHDmI+5xKTnwRcrEmMSlRGnCsKHYx8RkOSFiGkEJGySAeM3yT24w5FPk45BPkR5EfpWUTB4x4hCoccsPIx1wxvahxn3PfIHlk+QL5GJUIDgTyeCUWTQNeyQLVPUp8tiRfXbH9S5WGuhlWnEvBFSJSQz4Pu5z6JvE4C6KhIkY+ZV2G5jEWRKkUegGZyjAVDbtLUQmFA677AituejW18t3DMDQEY1PQfwsunX1woP26dwauFMe+qs1jy29oPfT6NTi14+IHtBOzwGIlgRQSu4yw0pe6GukSMympTyNnxZr8j2mNFa0kUmEXs5JAJabbybT73nEYm4L7D2Ec4MqRyzvqOxl3ES0zzUe6QjTg1CM04OGAa12GrhBWlHoml0nk1Cbs1v1TJwZgfARuDsH1Pui7CoMXYPwaDI/AqfbT78Rz1FQGdmcURl3qvFvoCumKISWQZ5nO8lf2bb8E4zsvvdmQ/U8eIK0kuGNwm/EAa16IKcY8jl1KAwNJRjwifE5cnQQ6LiGsOJVCeFyUaqtky8qDH07AudLxLQ0FgzmUOZR5nEiE3BCyq7GLjSBG/QgrM6QiIXf16gMf34Az2TObUxlhSQN7OpGIukbET3CXUZcJZTBPGJ5l+FFNUtpl0ZKFPB5ydVKi2Meai3gpEsprRGpGmWj2UlZmmqSsJKiHrIAQu5p6iJZFWNKQT7QSQyWiuYhJKjzObCYCUw90rRvjkhl2qS71SiCCSqrLsLHLoJJTKYhHmE+Ez4lHNKmTEtULyJQml8Ioc+RWIxUOSc34PoI9nSti+cxUlPkEu5TYEcONo7xuBIJ5nErBfQO71AxixGHYCRGpIY8TZTCpiwBhB/GygQOyRIZDPsMlA/uYFmIb9n51Bka6h7Ot7ayu3azLN2w9v/MM9GbGtsXy4bDd0HpoSx8ctc9uafQs7Gi6EyYB0aSuK8RKgniEuFh4VHiUPXK9ZvxvJh+ndcWy/ve0lgLbcZqLJ/OpZC6eyCZqM80t7e9duD8+Db8+hFsA/ccvFTd0pmt2mvFsIlFIJApm0jFQPkxKXFM85HNN6qzMsE0MN5GwW8u3jwzB2AD88re9Hy7/Lt3Q1pTY3lzftn5j8G4P/LTj/OaUk6SFWMKtj2aTaTudykbjHaLWjRgFYnqCSmHYja/8sOMCjO289EZT/oVIwMNeJOLVxfM1yUI8mYmkc4lENkqySKgIcWKRUtosCMsjTIVIQJhTY9g18SJnOVHtr15z+OMJOB0ce7c+Sw3HtIoNieKyRDZWm4/W24lkLpYoJHiWcxsj20KFV1/9cfsQ9AYnvm7+ti7dkUjaKOohw47zXCramUjmknWFulhbrKYzUeukqMuWFENMGUwZtCw0FWZdOpWU2qmorDfzKKF04obDnkbLpl5kkXzU6uA1kvJiiEmLyJTlNEbyDYlCbTwXTeSMeFFEPJN4XPdN7Bu8QK0CjpUN5CCqEtSJxl3Dyuq0SLkXNdyUYSfNfCRWjFv5RKyYqM1Hk3khHM59rhVftHYRUsahIrZkbbRYG+kUyYyZziVSHcll+eXJzmTMEabiyDZYMZq0Y4ls1GyLp526dN5I5YiwDWKbpmtF7Egsl4hl4rFspEYlIp6JioSW4qLY9Paenf0wtW33xlVttD4jYh2pVGZDMtPa4JKErZH8mtcP75iAXnXskxVtsUQnr/WMiIOFh4lErCSwiw3JuI0NlwqPUvnIG/njtKZuMu6/cQiG+2B0EkamYeQ2TP4KcP8hPAQA+A3g3kO4NQUDUzAyCbfGYXgCLnbd/CYtBfbCzOMisLDiutR5F+FF8/V9n/fCxNkHP73mNCbzpulaphuPyZpYLhbPWQmbiSJDbkPDni2nYLQfpodhbBqGp6H/8r2Dm9x0TSZkSkKKNet/aL8IU9svbVpW/JPlGnquIZLZ0D19ehBGp2B4DK6duvtTo51k2egHl3KH4Pq7P7+eKGiGp3E7uvbA12dgzBv+fJkjluRXth74ZApOdZ14J51Fwq5pKG87BtNDcGscbo7DzTG4funhoVe9xrRNo4X4tovlKwATMP0rTEzC7RG4efJhrnZ7Vcyuj+VXf3kqMwAjgzA8DoPDcPHN4vK0TWNlTFydBzOuath7kXrmqh8/PgPDBx749W3Vwsasy0LKNIvpr84VrsPNLy69W+PgmFcfbX/J6/15EB6OwtQ4DB6d/n5FR9Tq0CMyjpzl7/V8cR2O/PXw6kg2zGQ05DS/dPj9fjizZ2R7PEctO7X+p8/PwNSX5zpe8968CiP9MNwPJ98sN8dsS3cZUwx7YR4gnDO2XvTOw70dZzozJ7aPweAUDI9Bb/70F+ksEi7CpWUrf3p3AHrliba35Ic98MsEXB6En9eUm2q8xsiO1Zm+fYNwawwGp6HvxHh38/ZITaFGL7ZuuSJ/gbuTcHsaxiagdwJOf75vy5u720/B5KeXX6vPk09OeT0AU3DvFgxNwcgoXD9y21negVJFIlykexgHjEkqPGq61HBnaF2J11SyoP6Qb+2kY/aWgzA9CfAQ7sGDX+EBwD2A+/DbAwAAeADwEADuA9z/7f5DgLsAvT9d+662SIjUqMuoy7HiOGBhGTLsuN33w00Y/3TfhuXZsOFhzSdhSYnPaDEcDSgJkFYyqmVd3Z7NJ2F6AGAK7tyHW3dh7FfoH4Vjr5dqox4ixeT6/Z0X4fb2S5ua8i8Y2VhD+a2j0NcPU8MwMgFDUzB8A3rsiZ2JXM22s+o8TG4+8GpjMWQ51aKYeGVf5yW4W775t4b2JZrduubo5+NwKjj+TiKrcVnT9P22E/DrCNy9DbfuwK0pGJ6C/j44vqGUqs1H3z9evAQwBbfvw8QkTA1B37H7nc05XFtodaaP9MHIAAyNwNgN6J+Em0NwfuvB1mR2cTQgRGpMYuzpJEBExiP2JjV9cgDOvO+viOQoUVHdTcXzLT+Nnbj424WWYiyZpXX2S4ehbwAeTMBvk3B7HIZH4JercHrD7qZIwcLFl7acbxuAg9/92FrvGLoTDamX1hzcNgRnD/btaCyaRja1YU/7eYABGByCazdg5CYMXYMTm0rLjDwlyuCliO5R5pOY17j1xPeXAQZhcByuTMLwOAxNwPAoXN9xcbOZQUu8FWuPfD4JNx9A/w0YuAGDE3D5Fzi+YdcrtYXWI3ClH24PwsQETIzDjVtw/SaceOf7jdrOZZsvuTfg/i34dRompuD6MBz+7oeP3yh3nIbpL3veqc+gz07J6wC34PY9GJ+EsQG4duSeXNaJo5mw6WIacF0RJAlXrOKHzNFaD2aEmj9I66TzwRGYngAAAHgI8BAe/gYPZ/n84D48vA8Avz2E+wAAcBvgyuFr3yYLlJQ4DQwaGHpAw5KSUtIoNuy/dbQPel/vbkrml0aUQJJVZEFawmG3OqxwtYtJYBJVQ5xWo211y3etL33Zsva7TR96H0zACfvM+4kCZ3b9hr0dF+Hu9otvNWWXWoXmL39RN+DymanvV2eamnLLkpnl23o+z49/XdcR+/Rk8SKMfXDgpaZ8VcKtjtqJ9Xt3XILbu4Y+X5HXw7Kl+dCnY3AhOPFRqiiQZNSNG/n6mraWpm/Xtnz50qs73vhIft0PN3ZefLemE1n5DZt++nYcrtgHP1zVVpPMmKJQnXDjn57MX4WpfdNdzZ2JaHsy7axZE3xwDq6euFN8qT0cyVcjpTElsBS6YrqKafaKV37cNg5XDvTmEu2WkA16sfWVQ58MwoX8ia2NXjRaTH1+pnANJg492Fe/Q9Rl4vWdy/K9+67ByP57xbqCiYvrtvTkBuHYN3tbEzkeduNLVeuagx9NwoWj13emOnDUaXplX/YKwChc2N/31arOZLIzmpJxSxrUQ8QjoSJl5YTmGEZh+baTu6/Cb31w/J1yXVMuVdvZ8s7ejmswdQb2vuwvX1JsbT3y1TjcfAC9XQOd9ZlIQzERzdSwzNptl+wh6D0+2dWYqY9nm5KZNc5A1xhcPjrh1xVSseLyN3bvvAy3/rbvrXUdYmXGrGurf617Rw/c/vbcuysK3Oho2bTvb7fganD0r03tyYgdMT3BXSR8yhVhilUMtq7IPO31EbP1AOvBH6C1m0y4bx2G8SG4exfu3YH7t+HeHYC7AHfhwQP4rUL1X+HuNEzdhbv3Yew3OP9j/zeJIkU+1TymK4YDovs8JFMJ+dJJuHoWzq124kl7qSkJVlSXOgp0XYbFLiPkEVqKIs/CdlLkmjcd2noVevrg+kUY6IPhu3DJ+fmDVI6Zbv3Lu9vOw9SOS+8uz6K0u/EAXOuFA+9lE+ksYTbTnLhQqViO1nfGvzzp9MDox0fWN+Srom7IslMv79l+CaZKNz5bkcdLnZUrj3w+AT3y2NZEjlMpLC8RydW+fmDLeei9Cv1XYOAa3O+HibazbzfbjOZbVu3/aBROuiffqssiQzJWjohiw/6pqxfuDb2Wa13RFqnpTMU7V6R2bPruVHEUjm6VNYmCxspMdxn2Ld0XWhCtlrW1cs0VuHD1/onVToOVTcbs17w7hwfg4Jag1ipaRqFp78SpM3BppZtIeiFTIp6vWeZ8eBiun4Zd65xaln9588X8KBzfvm9toiD0IP0Xd9XqA1un4MLBy9/U54XlNK7d1XYV7jsnPnylbWl9QTc8jHyu+YQqnQeY+qbumlQljGLLRz/vvgr3O86819y5yCqGuddo5t4rTV+6CWfeVqu14tqWQ19MQX/3wc9WtPOIrRFXpzLN3Lfc26d6H/7wTi6atJkuLeQsb/Bevfzw/JUHR1erVCRrbdq/8zxMbj2wdnmmKlnA8Vz9a3vbL8LUjvObmzI6KS57+eDWKTglf343VRR6QEMB0soEBwT7GLtYBCLs6KTE5/KfHmf2H6O1F0t2bfgezvfB2AAMDcDoANwahPvD8NsduH8ffgW4fRfGR2BoEAYHYWAYro3ACXXzs7RvUEmJx0VgUY8Qj+tBDSus6r7Vex2mNzjpRvtF4VVjX+cKCRcJD1OPUMmxFw/nW1Z2f3gVfpmA4UHovwb912CsDwbvwCXnxPs1eWrYyQ0/tl+AW23n31u5A79c3nYaRo/fKbfuCCWdMJHhcEBJ2SQuTuZrvzjm9sDoh0deT9m65QtSSL/yU+cFmOy6+dWKThay1646/OUEnPePbWnIx8xC/eryh2dhaBBu3oQr1+B6Dwz0wf1+GC1c3NLYESb55nWHt43CMffkG/W2wDYnXl1abjr92/QEwDSM3YH+KRgeh4lJuD8Ft6bg9Df71qXyyCgZSAlNGbovcMnUlMHzNZ+dyPbDcNu595vbjHVy8xm43j341xXZamrX1pQ2nXpw/vjtQ6lClNpIuMJ060VmfWZ49wAce8tuNjMbPrhQHIcTHT+sTxRESKX/Il9e/dOnU3Dx6NVv6wqGsOs37Gm/DHcyZ99r6fhz3AlRORP+oJLOVJAoTKWwii0fnTrQA7DzzLsrc3+OuiHkxnDh1a1n7RE49eXeN7Rca+vhv07DpfKh9+szJnWZWeLMjcectw/AtZN35Lq2cNzWiM+IG43lm4NrP/bCL692L090Gpv2fnUOxt8/tLYhsyjlkUghvX5P+0W423H5g7rOkFZcvvbwp+NwSh3fXFeMIodiRZFCukLIx6TENRcxxeYHaB4LeP0x3xpLU8ulrEJzU7alcceyho7m9PZVa7Jbz/82Ng33H8LUw98GjvUEL7WtqGuva+xoXN6Zbuo06/OM5pfygGKXUpcbLuXS0GSMFldlbpzrgduFi5+t6FwalxrxQszRo74lXFERmE03bTlvBbcvTMHgpeEf12xfXr9jRcPOV96SH958eMw79WG9y0k2tnbv9otwO3Nuy+o2sVZ+9DMMHZsOXs6QpBNmZVytsOYTqnAkk/jubHcv3N58YGOioDHPFM6K9bu2X4Wp7oGvl2eYXli39vDXE3BOHX031RlJFFfumjh3A+4eu/Xj6m9rGzubmjLrNha+vAajbSffaM4h4axa+9PHE3BCnngrmtFZEMfFunRx0/mHt8cAbsHoNPRPQv8kjIzD1CSM3YJzX/60IWUbyCEhF9OSpUuuK0Y8Yji1K3d9chpGzsMP7xWau65390Hf1sMticxfuNOQctZfgJ4Tdw7VZmOWNKJBkhTSRm5j58D3A3D4I7XG6ly39UJ2Gs5847fU2hYKGl501q898Pk0XDp4+atUjvFi7Sv7OnvgbvuFd1cWFkbcEFaUeSbzTCop9nXsa9jXeEB5oX7L8b2XANrObW7O/J+kF6JuHBdebRvaPwInvty3iTovtR75eBxOfH9qa72d0F2xtBCKlNJx5/UD0HPyrvtyeyjqaLoiRMYj2WV+74+/wMDL5aZ6O7Fxz5dnYPTDoxvq8lURhYSdXrun7Tzc/ebMW00FDcuW1oMfT8DZ4Of3E+3C8KNGIIic0a2rHY2VBFOMeoQ9TmsqK5LfH6S1YH7SUCmeMWLFeEwmRGdNU/G9kw9HbsM9gAmA68evZet2iIhtmnZEFEzTMSPKZD7Cvk48wjxuKk5dRlSUFZe/sr/tCtzrgSOvdcbrMyjmEi6F7prISXG31ipayUJ9bf6Ng9BzfCpYu53X5IVl11qd615VH96CM97P7yUyyPKaNvxQOA/3O86817qTNtivH4b+aw8PvZtJxjsxcijxE9SLxD2cLiQ+O+Wfh8lPDr9W1xmy3KSRbXmv1D4IU103v2zIYmKvbdn/8Ticco6/mywkalXrWbh8/NbPTR2xtGtZTtzsWL6+8M0VmGg//1ZDLkRyKzcc+NsUnFXHN6e9SNjlxKutdV/eM3buxN0ry7+pbeo06/KxWEciXWhJfFfb0h5t6iCGzUlgsi4DKYQk41KYjrDctFZY//nNvf0w6Pz03ShcOjKu0gWUKjGrEK3NNB+YPnX6t3PrnNp4phoXDWyvaJJ/PQL9ffDTpo5ErLDqw0vtI3A0s3tDY8HSC3HkbVz/05eTcPHI9e/qitxy0+t2b78Id7efebup489RR6OSU8/EUmAfo0Cr9DYK+6FoqeHDk90X4W57z+YV+T9FCosNpzZa3OxNn/sFDr+jllF3dfPBD0bgXPbw27EMJ4FJyubSghHzXun+9VAv7H0jY1lFHe+KVzsNdWrj5d96eu4dXRWkzKy1cd93Z2DigyOv1BSqmK8TVb9+f/Yi/Lrj/OaGrFbtNK0+uu0WnC8d/ajRTiKb67Ze0a01H5EuoStSKbz6ffz/H9CtFdVcQjwmPC58jiThbqre3fwzjN2B3wAmAHoOXv6mocB5gLGPcSB0VyCHYl8nAeJlA0k2l9vNvNqI/aozdewGXB+BC9v2vdbcWVOXb0jkG2OZZctk60HYs+381kbn9cNw5RqcfNtf3pBLWG01y4vv/PzbpWk4LU+8l8gT4Tau/j5zFu63n9/S3BG2Opt3DO4egWsXbv/QvLOhPr+iJrf8w/MfdYxtq8vHXt339UW4e/zBvpbvzLr2uo3dH1yGySEY77rxt8YcQrmW9Uc+n4CT6sxmK2PWBKtOw+U++OUVf3WyjSc7k6ucTWfgdj9Mt59/a5ldzfINL/2wbRT6zozvrduZjuZr4vl4pC3x6cn2KzD8E/yY7ozVFGqS+dpUZ/2re145AqWX9zVyaYQ8gn2dSI37BnGYYXPuJapVS+uRL/rh3hRM3oWe/OnNcVvXi0uNPK93ln12suMaDB29t6s1k0oXl8Uzq8sTZ/tg4vi0XNVpsFzty4c2D8Plnun9zd/VpDubV3R9cByu3YFL+3u+SBcIzSc2Hsyehds7LgxEKbYAAA+dSURBVG5eUXwx4upYcSwFUmJedQnWVIjY0U/Odl+B+ztPfdzahhvbo/UdzZn+/Vdg5BQE6R1Yd1a2HN42DBfVmU8TOY4DUa2YruK4sPyTS22DcPHEdFddrt7I1Meya7vvHB6F3lN3upIFatrx9d9/cw5uvX/45bS9GLkhvVi3bm/2EtzbceG9ZXZ12K1ZefD9Ubh+fnRv4450Ih+vda2Kbo0UIl2iWmEcMN2byYqZ71uz3zsh/++0FiXGg5nkPiQJKdYkc++cgOkpgIdwC+DyTz1f1+eZCJDua8inVjnBPFP4HHs68cVSB2uKkRI3ynxpXtf9equ0dj+cvQ7DozAyBROjMD4Ok2NwcxR6BuDIlxfejdrNWy509sHYEIxOwMQETIzC7TEY+hXO2KfeSdoEFRNrf8qcgbtfX3yzIf8Xs1izvPudCzA8CL+OwN0JmB6DwSG4Ise/SubNGue1n+DmIIzegv4p6BuB/lG4NwJjewc+X5HRud2yev/7t+B4cPydmqLJnPRHZwrX4O4wjE/B8BQMj8LoIDwYgLH20xuX5RZarhGXrSdhYBB+G4Zfh2DwxIOguYOnC8vtOz9chpF+mByBqUmYuAX9E9BzGY60dKVNZRCfURk2AsICS3cZ8YXuixdVxHBXdY/0jMD9noc/ri8aEVdnZSZcQTORWrnmCFwahtFxmBiByREYG4W+a3Di1e6mRJFaKhr3lh+Fqzfg9jhMjsPkDZgYgpt34MTBvm+SNqNOes2e9nNw79sLb9dm/pNJPVSq1FPx2VQQQSU3AmYWaz47030FYARGJ2FwEiYmYHQKevvh8MZyTdwxF7vNLYc/HYcr3pGPa7IcSULK0bBKanZd1Fl9DK78AuM34NYo3J6CsUno74Wjm8qNSYdHCjUb9+04D5NvH1pT57xo2NzIr3x1b/Ei3P3m3KaGwgtcWjG55izcGIe74zA6Dr1Hp53mdpQqEu6iaoWru1h4TqWeNdiV7eM/4FsrGnJCrEwqqTaiy8R2MpF//SiMjcD9OzDxAK4cvNmZzCCuEC4hXRHqmdjmXDHN00jJQIFAPtckRkrTFQqXrLCqsYotr+//5AaMjMOtSZiahLEx6L0KB9dlY7UZKrwao7jyy3P2DZgahbFxGC33dL8v37oOB74791bco3rBaj3w2SG4/sX1t1POYmYzw1tWm9m4e+L8ENydgFuj8MuegWJjVsSLguWbVu/degGuj8LwBFzf3+tvLf/tOvT5I39NZ0LErlt3ZMtNOJo/806dH9PsmMit+/SsOwhjI3BjCgZ/6N2zMbv5Ilxqu/p2uvBnZoe4W/vK/q/Owe1BuDsMNw5OZ5fnUdSLi3zj2z98fg0mR+D2BIzfgb7L9w6sduprPIu7BLkakzpXJGQjUjJwwPQyD5cMUqjbcWrXTZgq3+xoyGrC1YjPkEPMUpJ4tVZ2mdvbPQpTI3BrCG6evv/98u00VRSW5NjFhko1d285B1PDMD0BE6XeYGvXGxNwcvfQN1ZWp27NS4e+OQFj3/S9nyouokoPlageYOTjOVozj+MCihYaPvo5uA5w6MbRMbgxCuNjMHj9wf5XM0adQ4jHlgaNq469PwCXsic+TOQJkQgpM+xYolwvvGbRvqow8MMATE3CrWnoPzrorykkkwVK85rpJF498LejcPWN46uT7pKYipjF5nV7vjoHI1/3vZ0q/pnaxLAbX9v7RQ+MjcDICFz9+VfZ3ImjmbDwMC7z6oBoPsEBq9B6nrT3D+jWyKe0bGqSinJU96jmE+InksGGfXCpF4aGoG8YTu+6sbPWtohDdcUqmTRIMtbFwyqsqTD2sSGZ5ZtIMt4d0V2GCkI4cbNYEy+mI5lErCOVztekskaiIBJu3HSj1DOpFxH5eCSTqLMbago1Zj4qciKtogmbGTaPqBQrJON+mueXcncpKeOQR6gTjbq1cbsmkokkXItn9JhnmI4wVBLlozE7HcvWRjqSqULayiYjdiTiapZCWEaoE0s6ZtIx9AJGMoZlnbDTyUK8NhupKSSj2XitXGHmo6y41PCreRfnKkYyibRsSRXS0YwV8zgtVjMlmLR4LhbN16QK9cmOmpqd0QanhhYI9zl2NOYTXjY0F2Efi25GJAo5ZKmMm8Xm8pVdQ3D9Vb855VDDna1a8o2wHwk7llFIpIoNVjYdzdfUONFYgZhFSm3CSiLsUlSMGMV0Kt+UzNYni8lUMVZbMJJZmnAt7liaU6MVE7xAop7OpI59fa5X6NwlNoMIz6Y/OtV1AW7nLn75UsZKZRIpuy6di6aKQni02kGoHCWukcqx2jw2PI0ECLuYeIy4hl40hVdj2amaQk1tR7QhH0sXzbjLxUwnAs7tWDxIcSdk+NXhYjV2zIiTjtk1rKAbkhhBjKsEzZppvzFZTJvZiOUK7iJTzejW2MVMsUq6y3xTPVed+BitK0OZYpW04/8i8S8sKQqMsEuRz/WAImUyt87MN9VmGxva06s6Uw1tZqTAmRJICeRzGhhhD+kB1nwNlxAPMCsi7jIkma6YUIbwuFAmdhnyOS4ZNDAqehMPqO6aREWJzyr5ZbpHiUd0D6MSQd2s2q7mPmeeyR2DeZxJKjxMlV7th/QuhEu6LsMo0PVArw6Wkm48E+N0KS9bYZdi3yJ+QpcWDQwSEFxCmgrTwEAeZyVTcwkJTOxbum/iQDCpEy+EK/X9Hie+IGWsBzryadgmZhBBRSx8ynyiSZ1/b+gK6VKv5DAwJZgyhCu4NHTFNB+JEhElFvYIKRmkREPOUlFiyDOQbFix+/WrcPb07d31hTgvEEsawue6hzWfLJFU77JwyQh7BJdMpATxiFkyqI0M39QkxmWOy5SUeNhmTFpUcuIRJqmpDF6gpjRDHsXdFpXckIxJTNVjzK6Qm7rMLDRsO/f9Rbj99cW3a7N/shRFHicFZpWiYQ9pZYJKRJdhQyFDISLDSGnCp1yxyh1IfKF7mLtISF1Inbh6JUENBwwrSktUd6rNLqrLEC0z3sWJi7lLaGAgJbA0wzYxyjzshknJQIFRSe2qfJa42PIFsnXu899vGWctL16YXbhgUWYxVpTPJMgK5nEshe7zcDBTyI6fUv01176MYsWxNJkbMZyI6ZgRW5gOZ95Mgv98M49ma99/n9I+rx/a7Pwey7J/yp/GPLXysa4/j5L0/Sf7SMx+EX105kpu9Nw3PvrSR2Nm8t/VTDnFowHzSgHmJjA3vd/N+VEzIOQ/qmxAPkdK6IoxHxGPG2r55gtf9MKxjw9siNgR6pmmw02XUoX1gIYCEQrMynzmLsHf6eX5ZOVepb8cevyC4nmrNDNYYe7oVj718fnuMzD1We/rSff/xCRmtmBuhHqmHuBwSdNLGgr0ShuxylI8Uf6NZ1XkSpnsk6vxxJc++uyTRRWVn/lEtfjjhRRPVhIgny7KVC1YmF2MfMoVm6W1wFLovggHPBzwim/OnlKh8Bz/FHDNE6wcIQFCDon4K36A43se5JtynHkmUhVaYyZ15ONwIMK+OdeN6FmASmopKvLxDy66R2Hg4+uvW8X/MO1wREaZG8FSzNI6hAKdSkE981n3o6NSzGuFQH/XW71iLx6VliOfLsosXvBCrkoPMPMJ9QivWGvF56w1Vo/R+t9Ngv//wHkpsqSosTLhZYsUa2J2fW3BiOd0KoXuCyapkBU/GOs+133xrGlNHBpRKZFfFnWWRV2W8JHlEebMXP1KgLoicv9raI1naT2vtGz+hB/rYzrT/qZz8WxXJx8TiSrtbyp3hu4/RuvnnH5G0FxCA64rhCQTMokzRkJZlkew4npQ6dAyE9au/Bc/4/lwLAV2BHWiwo0YNhO2Llwk/BntTK9sqHyMfcw8wTzx7Nss8v+a1vPfqmBRZvGCP+X/HC5pKNCRQiQg+JEbzud1iHwsX/s5/omgCtMSxQEhvqCOJWSsUrKJFUU+1gMdBdpstgZ91qYR+ZyWLORzWqLY0w0pLN9kEiNXq+wlZmUHjhWfbQn9bNdnjofzin+f0rIUzUwP6wFdmF284IXcwnBpprUkDsi8Fn2PTjFfTHnO7H8mfCxKRPNCxGdhB1cq01BghINKbbweLunhko59nckntrzPBMin1S6uuBmaVy0CQSXXnTDvmsuSe6RzV9SnZ0/rJ6vcf0/reZyuZPBVLViYraq0ltR9DZfQY1rPozbsf7cV2nP8Q/Bx2K0mAdI9ystWpXuE3mW96M+4H3pQoTX+17iCyKe4TMMqjEuIlUnYDWMf8y4ackJImUiJihqIpaCeWcnB+JfQeub173urz2uX+giLHoVjAqIrhEpIn6X1fGEI/173fo5/CnxMu8ic/SNSQ4G+JOChQFCFmdJQoFd6rTzZae7ZAPk4rMKki4Q9rVLdjRRCSqMlimUEKRP5GPv6jLWudFB/xkv0NN3j6bSekY8VXtxZtYBkiekZhm/qHkY+DklNkzots+e0/heg4j3rAcbSpFJQpaNADwVC903hYcOr7BTxbIegZ98G38co0LGv4/kBgQp3pYllpDKmMvhfI/j+jtZiZmIB19xKEvbsYBczJaJdsXBOW7CivLxlz0rTjmCb8rJRGRf2tOe0/hfgCVpjX0eBpvsCKdNwqeHpTM60UKr02fhXPN3Bn4mhzOMQpbJC61k5r2Kz/yUP3XyqtcaVdA+FKk32NBcRj1GXW15kxffNrXtWLWi7un1d6aVoZ8xyosTjIVenZab72lyI6OnB9+f451yzSp0Spd4jWldiyIZLDQ/PVqHO0PqZi8RzYYoZlUPMWcd5+vE8Wj97Zv+e1pU56FKvNOtCklDJI37EcMxoZ2yt/ZLX6yzoh2sbii+/tve1RCHFHYMGhq4QLqG5uxY/ntX6nNb/1GtGZ1xnz6SysiHTKpmiwnuC1v8C0Zri2SdrzX+Y21Oe2zYvK+HZzmf2wc1zc5v1HTDtIpU2dKwkDM/geSPuJl/dvfHN7JvDMLRgBG5eenh+XWHtCtXSuKeZ+yYtUU2F5/5lnuD0U/eez/EPgGJFZ+LDga4HekUYrmRusZmIwaO8iGd6CfCjx8k+nvYzx+kZC12JgOD5Twp/Vvg7tA7JEC5jUqLIQVEVa/p++fJS8+rCS9fu9f0K9xdMw9g4DF+Gy9/27Vy5v1W3yZ92/Pkv+aqqzMKqzMJFmcVzmH20etVz/BMx88z6jqWLMksWZRcuzC58Ibt4YXbxix2LX+yoerGjsuxLFmWWzF6IZzufxR2LF3csrupcUtU593VLFmWWVI5UWFHVsbSqY+miTNWi7MJnvkTZhYuyCyurtLhjSeXFwuzCvxT+sjD35z93LKxqq6JZvmJPy7cD269C7wRMPwT4v7chuwC95mAsAAAAAElFTkSuQmCC" alt=""></div></a><br><h3>Verify Our Authenticity</h3><div><p class="text-justify">To verify the registration and listing of "Service Merchants Corp.", please follow the link of Dominica's Official Government website for "The Companies and Intellectual Property Office" (<a href="https://www.merchantshares.com/go/d588dc79/http://www.cipo.gov.dm/index.php/businesses-and-companies/name-search" target="_blank">http://www.cipo.gov.dm/index.php/businesses-and-companies/name-search</a>) who is responsible for administering legislations, registering and keeping records in relation to Intellectual Property, Companies, Business Names and International Business Companies.</p><p class="text-justify">In the above given website, please enter followings details and click on search button to see our company information.<br>Enter Name: Service Merchants Corp.<br>Number: 11861<br>Registry: Dominica</p><p>&nbsp;</p></div><h3>Registering Company in Dominica</h3><div><p class="text-justify">Dominica is a offshore country. As per Dominica International Business Companies Act 1996, it provides full exemption of tax for IBC companies for 20 Years. We are registered in 2007. We are eligible to conduct business there till 2027.</p><p class="text-justify">To know more about taxation, just type "<a href="https://www.merchantshares.com/go/2c2f1f41/https://www.google.com/search?q=IBC+tax+in+Dominica" target="_blank">IBC tax in Dominica</a>" in google search you will see many websites talking about tax exemption in dominica.</p><p>&nbsp;</p></div><h3>?Where Do we Invest</h3><div><p class="text-justify">We invest funds on portfolio investments (stocks), forex, commodities, advertising systems by a collaborative team of expert staffs and trusted channel partners.</p><p>&nbsp;</p></div><h3>Our Legal Documents</h3><div><p class="text-justify">Click the following link to see the official legal documents of our company:</p><div>1) <a href="https://www.merchantshares.com/legal-documents#incorporation">Certificate of Incorporation in Dominica</a></div><div>2) <a href="https://www.merchantshares.com/legal-documents#company-record">Company record verification in Dominica Government's website</a></div><div>3) <a href="https://www.merchantshares.com/legal-documents#exemption">Exemption of IBC companies from tax for 20 Years</a></div></div><br></div><div style="text-align: left; "> <span style="font-weight: bold; ">How it Works</span><br><ul><li><p class="text-justify h4">Merchant Shares provides a portfolio investment service for its members from all around the world.</p></li><li><p class="text-justify h4">Deposit funds from any accepted payment method to your Merchant Shares internal wallet.</p></li><li><p class="text-justify h4">Invest your funds into the investment sectors of your choice.</p></li><li><p class="text-justify h4">Merchant Shares Invest the collective funds daily into the respective sectors for Tradings, which generates profit to share with the members and pay for company operational expenses and fees.</p></li><li><p class="text-justify h4">Receive returns daily until 150% of your investment has been fully returned.</p></li><li><p class="text-justify h4">Instantly withdraw or make new investments with your shared returns to maximize you your portfolio. The choice is yours.</p></li><li><p class="text-justify h4">You can invite your friends/families to join Merchant Shares and receive referral commissions when they invest.</p></li></ul><br>For years, the unique business plan designed by Merchant Shares has proven to be incredibly stable and consistent for hundreds of thousands of <br> satisfied members<br><div style="text-align: center;"><a href="https://www.merchantshares.com/r/EK6G61R0RQ/sign-up" target="" title=""><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHUAAAA1CAIAAADwPjOHAAAgAElEQVR4nMW8Z1Rb17qozf/7nX12mgGhBqIbjBsYF8C423GJY6e4pG+nJzt22k7ccKN3Aeq9IpAQEh1V1HtBNNF7cQdMUZvfD+zESXbOzb4/7tV4xjsms7xr6dE7pqQh1goKAA8AXgC8IOAL+ADwgYAX+L2BgH8FgEU/eOjxz3nBo8WV2Se+ucXA5ALomQe2R8A465MML9Q6p/Fqd26r7UqL9acW608t1svP8VOL9XKL7WqL7fpf5mqL7WqL/cpf5WnyG/8myVOe77/xJzxd1Wj+uclyud2Z1WK/0mD+V3vndf1wydA8b84vfRQwLYLuJX//E9+gD4wvrLgBmAWB2YDvIfAvgoAXeD0BjxcEfAB4AfAA4A0ATyAQCAoEfIGAD6zhB2v4vQEQ8Cyt3A+AR14wt+yb9ICpJTC2CNzjiwrLMKvFWNioz5Y5C8wj2P5HjGkff8pb++8QTHqFk17hpFf0l6Nw0if4q/HpqucR/gHRX0A46RVO+eqnfPUTnroJL3/SJxhbrRmY58icBTzp5WZtQd+06AlweEHfoq/TA9we/9DCk2Gv7wEAK56lhZXFBeB9VqlrfgO+QCAQBAAIBEAgEAAAAAACAZ/f7/f7/YGAzw+W55fHV8H4Cuh76Df2TNWJVXfabbmq3iLbOKHvPntksW58qWFypWna0zK12jzlafyV1eap1eap1dZJT+ukp3Vyte0vxV+R/IfxGZ7W3/ObtH+Cp3VitWXGL5nyto0tN0152+4C+ehSo32SPvJEOBNo6rnLEGsuV7df1HaXTC6KF4HOA3r9YAqABX9gZXVlaXVlye9bBsADnu4H/l/9rilek+vzr/j8Kz6w4vEvecDjRf/QPHDMrcoM7or6jsu6gRLLeKn7EWnKK5jxNU6uNI0tNg0/bhx4IBp61DD0SDT0uP4pj0RDj0RDjxoGHokHHtX/5SgeeNQ48Khx4GHzX42PGp8tFD/L8zvE/7sJ9QOP6ofmxe4H9f0PRSOLzUPzje4H9aNPWu6DjtGl+u57jIHH9Ekvd8LDUvbc5rR9oeutmF6ULQRcq2B8xXfXBxYBWPEHlnz+J8/JferXv+bX7wdev8/jW/b4Fz1gft4zvhgYWAaO3hlOk+Hnet0l81jR2ApjbIU1tEjvf8Tqu892TXPsY+yuqbqhhy3Dj5uHHzcOPxYPz4uG50XD88I1hh7XDc3z/2p8XPfry/MX49NVz5jn/57fj9Y8x29mji6KhueF/Q9qhx7XjS81DDyss41RB+Z5axvI8BLbOonunMMOPKa3WG6223L1/YSZZYUPDCyD0SXvtDew4A+sPvP59BHkD6ys7cQ+n8/j83r8Syvg4QqYWgI9EwsS82BVk/mnJsu3lom8yQDDNl3SdRfbdRfXe5/a/5Az8KjGfb+md662d662e4bXPVvdPcvpnuV0z7G651jdc4zuOXr3HL37LvWvxqcw/jL/Lv8f+c0o+Tl+ndNzj9Y1S+ueo/fcZXTPMVwztO45Rv9Dbu8DVtddatddavd9StcDUtcDkus+vnMO22q/1mi+YhhC3/VKVkDXEzC46r8XAJ7f+w0EFgFYDoBVr2/Z41v2BhaWwMS83zmz0qzuuSNQfSxxXRpdxY2skmzTJaOrjN4HBNcc1jpRbh4r7ZzF9D+i9T+idc2RXLNk1wz1N8ySXbNE1yzeNYf9D+L/Gf9zht+PYp7x65zOWUznDK5zBueaxbtmia5ZYucMwTmNt01gHFMYy0RFzwOye4HqfIB33Mc676E7H5Qp3dfE5ovqvvyppeYl4FoFk17wGADPM78gEABBADwBYAmAZa9/3uOf94K5RdB11yuR2H8SmS6oBi/1LxaaJm8ax3MccyWawTvWiTL7FNp1F919H+2YKTKN5ZjGcmxThY6ZUsd0hWO60jFd6ZjCOKYrHdMVjukK5wz6P2C27D/mP8r/u0M81++YLv8F+1SZbbLUPlXmmK5wzlTap9D2mXLDaIFxosB6t8Q4nW9/UGydyzZOZSnc39cbv2w2Xu6brVkGPT4wBcAiAN5n5QuCvCsLfv8Tj+eRx3/PA6ZWQM/scitf+WW783P18NfWmZ+ts9fMU7fMkzmW6WzzZI55otA8UWiezDNP3TFP3TBPZz1l6oZ56o55Msc8mWeezDdP5psn8/5PyflP+E+T5/+B/2m+dbLIMpFvmsg2T90xTd8yTmUZZrLMd29pxn4wzfzc9fiWevgHfscFie3qA3/LE2B7tDSw6nvs8S75fJ7V1dUg4Fv1+594vPf9YMYL3HMr7daxogbLBWnvBc3YF+bZ703TP+nHr+jHrxgmLhsmrhrGbxrGbxrGswwTVw0Tlw2TP/7KxE/P5lxbQz929c/4Zc7/XbL+hN9Om7j6lPFrhtHrxrFnT3bqZ8PUv3TT/9JO/6AZv6ge/9p+/yfT9A8K9z/b7F8qXZdnlkVLgS4vmPP4HgLg8Xq9QSCw6vU+XvXM+MHoY5/aMVYuMnwg6f2gY+iCduJz/eRFzfhF1fA3quGv1aNfqUe/Uo9+qx79/hnfqke/VY9dUo99ox7/+lfGvlGNXlSNXFKNXOoY+eZ3qEYvqkYvqscu/b9h7Zx/4dehb37l2RPRjH6jHrqoHflWO/atZvSSeuySduI79dg3iuHPtZNfd4x+pp343DD9lWXmW2nvJxzZadNw7jzQrIDBJe9EACz6A6tBgcCix3/PExhfAc6eaXKj6TOB8ZR04Kxy5L2OsY86Rj9TDH8iG/pIPviBYvh9xcgHipELipELiuFPFMOfKoY/Vwx/rhj+VDH8iXL0Y+XoP9b4ZYJ86BPZ4AXZ0Ee/IB/+xxpP8/yR4U/+Y/4sz58m//TfLf/ot3yw1lAOX+gY+bhj5GPl8AXF8CfKkU/lQx9LBz9UT3ymnvhE2v+efPADzfhnmtHPm53v1Os+HHzIeALMy8DtB/cCYDnIBx74wawXuO9526TOH5nyo/Lhs+2Dr7cNvdk+fKZ96Hzb4LnWwTOSwbelQ+ekQ2dkI29KRt+UjLwtGTkrGX5HMvzeM96RjJyXjJxf62wfen+NtsFzv6N96Hz70Nq0f8t7/wl/luSd/93oc6yd9u85Kxk5Lxs+Kx89Ix1+Szr8lmzkbenwW5LBt6VDZ+Qj70gGz8mH329zv9fa9257//vK4QvaiU+rNaelzu9nVkVLwL4MRld8D4K84J4XjD8OaLtmqmq1b7M1e/V3zzX2H2zoP9rQf7yx/7WmgVPN/Wu80TL4esvgiZahV1uGjrUMnmgZPNky+HrLwOmWgdMtg6+v0Tp06mnPb/v/7/H80f/SCZz8A78OtQ4fbx480jpwtH3oeNvgsdaBo+1Dr8nHTotcRxq7T0oGz7UPnG11vy3qfl0y9GZTzxsc5anuubLHQLkE+hZXpoNWwb0lMDD8qLrF8QXPdEjUu6955EBdf3qde19d336h+0i9+7i47zVR70lR70lx32ti9zGx+1Wx+7C4/+Cfc0Dcv088sEc8sKdh4GDDwKE/8j+u/Y84KO4/KHYffo5Xn3H4N/xp/j+cw2+W7BMP7GlwH2hwH2xwH2xwH2hy72vu3yvq3t3Yt7958GjL0LHG/iOC7kxR327J8DGe7rDM9c+x+epV0LMamAlaBVOPgdU2VczsOCRwZSrmDjHsiYL+VIF7p8CdIew5IOo9Juo6Jew8Ved8rb7rmLDniKB3n7B3r6AvU9ibKXBnCPsyBO60ut5dAneasC9N2LdT6N4hdKcK+1OE7lThQJpwIEM4kCnqz6x376537653p9e704V9a5MznjXW2hnCvp2C/h3Cvp0C905h3x9w73ia/Ck7hH07hX0Zwt5MYe+++p4D9d2H6ruP1HcfEfYcEPbuE/buFfZmCnsznyVPE7h3rvHrcXszhb17n5Ep6PtlcoawL43ft6Ouf1dd/+663vS63vT63oz67u2CzpTmgcy20UOivj31fXsEPWnigfTmsZ1NQ2kC226m4rBx6M4ToF8BE0FLoGt0ua7Z9SnLmM62b6x1J9X0bah1Jwn6NjUOpvPt6aLO10S2MzTZkRrdcaHjKL8rk9udWtu7vda9o6ZnB78/je/eXt27taZ3C7dnU01vsqA/hd+/mdOVIOhP4bg2NU7s5vUlMxwbua5kmmUDp3OrcHAH351c3b2F795W07uN49rE790kHtpe17Od69jC6Urk9CTWD20XDu+sG9he25dKtcRzXJuqu7dwuzZyuzfw+zfWuBOYnVH1I5tr3Un83k2C3hSxO5Nl2tHYc4Kl3VfveLPWfIzvPFjrzBB0Z3DsKU3DmWgpTDyYJuhPZbkSWK4Edtemmt7kmq4t/J5tDQP78R0buM7dDUNHWI6UWveO+qE0hj2xtm8r3R7L69vCH0gVDqWxOzfTTOsbhtIF3dsaBtKr7dt49l08exq/a3e9O53jShIOb+J0R9d2beJbM4XG8w9B4zIYCJoHWvc8WeR8i2VOZjviuL2RrK5wliuCZICwrPE11nTZ4LvGiR/kfV/qx78RWI7TDak1fTuZnUnsrqTq3q04fQS7K5HujGW6YpmuWJ57I8+9ke5AMZyRTGcczR5b7d5CdcTTnRvrBtPqBjM4XckUSxTRjGQ4YvmDW7g9SVRrFNMZw7LH0s0J/J5tte7NNEcUqyumui8RZ0BQ7dGCga38/i217s00WzSvbz3LFSkYTGR3ocg2KK8/ltMdyXJE13Qls83bpUPn6sxvtPd8Wmc9I+p+Xdx3iGFKqe3a3jyaIRpMEQ+l0CxInjuhZnADf3ALpytR0LeV37ONZUk1zX9U07Wfbk4lmxP4A6k17q0kC6q2P5HbE8PqisGbERRbVK17E793Y21PEt0UxbFtrOvOaBs5Juw5VO1I43Vvo9tjq90xjE5EbW9ctXVLrfH4yDJlCXQGPQIS63RBtfEQw5TIdkZxehDVbkTtQGRtX0zr6G7zg4+GAreGPAX9S0WjvjLHo8uC7pMsxy6GfT2zM4rXt55khovHtnK6Y1muSJYrmuGIplpRNHuEYDCxxp0gHt/G6t2EM8dx3WmG5fc7wefisQNUWwy7N4bZFcHui+L0xbN6YlldMUxnHN2aRDUnVfekcHs3kK0QsnUdtzeibng9rzuOYYtkOSLr+hNqe+Pw2uAqTTC3J65+ZDOrG8XsDqM6Q2v7ExuH9rhWLrkWrj0AjEmAdSz+4Fr9mmtNq+3cQdFFMywonPpFtgvKdaPYfZFEC5RsDmfa4mtcO7i23UPgp+rOvVRTMse1pbonie1KYDiia3qj2d3I6v4IRhec5oBxuiM5LgS7E1ntimLb1rePHutc+bxt9HWufWd19xa6PYrTG0N3IATu9SxjQrX+oHni9iIwBk16ucr+H9jaNI49gduFojrWUewvk63rqjpeIqijpaPnBry3xY4PyO0n2Mq3ZwDWvPAdQZeylpHhiKUYUWxHAt0SSzWh+H0bOM71REMkzRpHtyVUqSIolkSiKRGjjWc6dzWMHNPOv8ft2sVyJjJd0VQHEqMLxRvCWa4NLGciw57Ec+7kOdNp5hSqOYlqRTE7w+uGNlKMEThVeE33JpIBzuuOYTkixUMpooEdNb3JRe0v0R3hJMfLGNPfyLYwoiFa4Dpca32z63G+ZS6LrNwr6DzENu8Udu8ha+LFfSkid0JdfzS7O4LbF022IHi9G0naeJY5rdr66ii4VW3bx+vKEPSn4nQIkjGGYo4hGeAMO5zTg6rui2I4kezOcIY9jGwIFvRuYFk2dEyfGQPX2kdOM83bqrs3MZyRzK5IuiO8biCeborhGDJbXV88BpKg4WVck/Mjunoz1xFf3R1Jc4Ry+uC8gajqng1c+3b17MejoIBvPUNVHie1HR0BpX3gRpV8S717N9WwnqzdTNPuwMm2EJVbKNr1ta7kms6tdNMmhnE7SbUDp8ioku5iWjI51gy2ZXd58/pax168IkHQmYLvCGeaE2nGjWTtZoZxO12fTNFsbXG/5lz6ptp6hKpNY5q3sa3baPrt5c0JXMsehiGVrI3hdyfhVQiWdWOVLJ5uTCHr4lid8fyR9fReOKsXRTBGME07uJajY6B8MJBH16azTKkMbQpNvZUg21jVEk2QRTKNMTg1lG6PIRmjhH0ZVM0OuuYgpmX/CCgSuI5x7bt4nclEbTTLksIwbaXqEtj2jURtJN0SSzVF17g2CHo34BShNfYtZGWSfOSdMXBH6DpK0mzkdCXS7EiqA061wQT9sUxLNNe0k298c9rPC3I9uMU3nWToEwV98ZyecLzp72THywTLOpotukoZ1zxwbhQU1ljeoHUc4xreHgYlPd7r6PatfNdemn6buOeU+d5F+8Mf2/vPN3QdommS6NrNop7D8rH31dMXu5aKzA+y5OMX6jqP8a2HWdpM49xHFEWywJ7Os+xUTb2tvfu+eubDtqG3uZY9dY7DnQvfzYJi/dxF5eQnxI6deMV2xdgnirHPbY9/EjhOcK07hD276PqtLYMnKKqMxv7TxoUzpbJ1ZAcMY3mF3oWkO2OZtu1M495BkGN7/C+mIQ0rW8/QprYNnDbNfeZ8/I3twQWhYw9Fv4Fq3lTSHNE28oZ87B/m+1daev45BtANPW+R1Mlcx7am4f3qu+9qZj/QzL3Hdx4kKpNbho+L+/YzjJv4zmSOaYty4k2mZk9r7wcToKDGdpis3VTtSqTaYPROJM0JZ3cj2c4otiWFqz/ct1AeZL//I9ewj2qIqu2LZHVD8Ja/MXtCaJ2Q6p4Eimlj69C5EZDP0Z7gGU7zTef6fQWmBz/gFJkcywGu+VDvclb34s1hb+GIP9s48w+SbAtLk+6c/7Zn5Y5u5nrXImYOVHdMfEtVH2IbXm0deHcaFNI79lMVmR2TF3q9l60Ll4wPv1bN/KPWeVjcc6rXc3MMlBrvfaed+Yog21XnfH0GVDke3LTevT4JSiSDb+PaN5Fku2ZAySgoMj34WjpxjNOVwB9ZT+oMY3SHMzpjKKaNZPX2YZDd+eTnautepmEnQ5fp9l93r97uWrhhu/fDBMgRdb8mcB2jqfe4fbccD7JGfJV9i+h7gNbQfY6oTOHZ0xRTb2hmPrXc+34SlEn7v2CoT7p9t6wPv8JLtvKMmR1j74yB3Fr9mabOT6ZAea3tGN2YwnEmki0wVncEqwdJsrxS3RXNsiRxDJmm6Z+CDHcvMfW7qaZonjuC3rUOY/xfVGcw3hTM799CNya3Db4zDSoJLcerREdLeQdnAEk68iXX/BrXdIxve/M+IDJkbxEajk6B8s6HP7BV+xsdb0+DUtu9axXio4SWc+OAKhv5J11zjGs8Ke46PwEKq/UnqR2He1azbI//JXSdpaj282xHGYbdRGWaYvTLMVBOUR6mqQ/UWI/b538c9BRz1e+S206PAbRm8nOB9QRTdXQSlDX1/AMn2cW2bGU7oxhd8ErDf1MdMG73erZtC1WzfRzk93mzSMqdLEMmpWPPNChr6rzA051jq96aBGiS/CBdc0w69MUEqGR1vE1pf4OpOD8JsI2u8+SOXSxjusB5hCI7yFCcHvVibbO5dNnZvtVCy73vCe3pLd1nnQ//NQ0wLPlZkfmTSVDBtx9nGrfRTHFYXSjDhWR2IzC6F7g9MXRzPMu4SzH8aZBk6CuyZh/VnEi2QXGmF7HmFwlWCNUejVFF4hRbtNOXpgHNPI4eWRIMzfMmfGyh432h6+2S+tSuhVv3AK2Ye7BG9YFj7uY9UMVSnGArTt0FOK72zXLxbpb2DfP9ny2Pf6RpDlNV+yXDH0yAglrTKab6sPXxt/3+m2XiVHLHPr7zBNe8j6nf19b34RQorTWfpHfs5RoO9q1eG/YVM+Rn2Ip3+pdKzHd/4BlOsjXHp0FJ++CHdG0625rEckTQXaGMLgjdCaeaUDxHKlmRPAHy+lay0E0pVNVe5eQXk6CCLDtB73gD03xkCuCUo99x9eek7q8nQCVDfpLdcZqleGMKVPAMr3P1h2vMh6mKTIx4H0P2Vt9jdOe9YprkXLPr83FQTJMdYnUc7Xty2zF3G1N/vNnx5Rgoo6n34eQbaKb1OB2U4UKRrGF4UzBOD2FY4+j6ZPnwP4JaB/9JVB0gGjbgjdBK/UsVuhcrtKEYbQRaElHetEE1evEe4Cm7Sl1TvPEnzXXa7yoa99A1+8uEO43TV3sfV5ZwThQyDjVZv5wDhDz6DoHugxFvubTvU67uNbrySNfyFcfiDzT1Pppyj3z4/SmQy9YcoMrTZMNnBwNXhsAtpvbVK5Twlr63as3HZP0XxkE+V/8qU72fpjxgvf8v272bxbwDeYz0geVi24Ofqg3H6R0Hx0F2S/8ZsiqZqo+hWsIYrlCGK5TlRFINqGpLMlG2ZQzc6Vq8UtmYQlZmdkx8OQpKcW2H+ZZ3iZIT4wCrGP6RIntL2ndpHFTgm/fydCe56lPToLyx8wNs854K8U6R47xx8mfjxI2pANU+k09pfZOrfmcKVFElx4ktR4Y9JUr39+Sm00LjhQlQXtW0naxKLm+HVSkhGA0Uowur0oZgNBCaKY6s3iQdfD+oZfBLnCITq4mv0IaWdPytSP63grYXC1pD0e2Refyo5q6PpgCD0fyN1FI8D6QE0dulwmRMSzKp/XD/MvoBEM8C0aSfcw9UPwQsYuNrAt2Hs4CEazyIa95fLkwfBXn6mc9wbdtwLdvb+s7OgDtsdTpNuZml2drUdXQMZHXNX6HKjtYaTjEUh+XuTyZBQa3xuMB6itB6cNhX/gBwRr34aUAYXM21PbzEMx1iaffNglzp6DmGIZVpXs+0h9McYTRHGNOOohqi2MbNRPmmSXCrc+E7qjIdL9shH/14BOQX1+3g6N8oF+8ZA5X6iSyM6KS09+IEKC+q3sxSHqJKD0+DilrDexXCwyLbhQmAcd7LkXR/Ow1IponrxObXygUHZwCJJT+PEb46Awi0ttOVgkMCw4czoCqXm4iRbMqtD66Uw/KaXimRhJbKgytVYWRdHE6+oc39XlBr/1dY+Z4KZWyJbF1e639lN/7XrfoXbglC8urgWTS4yPrODKCVMN+gi7+c89eKjJ/nczYW8TdUiPaYp7M1g3nU5k8IDWeobWcq6g6U8DLpkrfuARpP8y6+8ShacHAclKvGP8a0JFc1pLb1vjsL8smSVIZqE649mqHexlRlToOySVBBlbxKkRxqtL8zA4oZyv0844lK8d7u+QLrTA5LfpapOCHtf6+x5wRBuoWiSJsAt5rcbxKVWyi6aLIxjGILpdjCGLYIqiGKZdhElG+aBDftD7/hGvbh2rZJB98fAwVFddtY6hMl/J2ToMI4dRMjOinruzQBygo4Gzmqo6TWI9MAR5eeL+cfVw1dnQJUSstZdM2xKR/ePJmFER2+Td0+BRj1hotE8Zl7gJlL21nC3d3e/dUUQOdyE3Nro/Pqwkpa4Fm1L9wWvpTfEoxWIAjqeGzbxraej4La3P/ES/djZEnFbbBs0Uu36l7O4oXc4EBvspE/4xF8w7m7gJ5HPZBPO6gbvt43X1hUveM2NalCuGfUV9kzjy7iHia2nqgQ7cY0ZZClh6rEB9t7vp0MUMXmiyLjpSlAlY19ipGlVbXubRv4YgpUFAuTicpkvCKhsf9ISWNCnfPsBKhs6/+UoT5Zb3tnChRVNqYwVPuYquMzAGOaucJQnmDr9pPkW1n6FExbAk29Zxzki7vfxsm2kA2RFHMoxRZKtobQrQiKPoKp34iXbBoFN0yzXzFVmfj21Db3e1OgGNe8n6s+hWvcNw0qVYM/k1ve6uj/fhKUl/N3cZSnaJI3ZgGz3vQNVvSWtPdy3wI2n36koubkjJ9qHL9WWrPnBmm7e56schcKNN+PrtJu4lNLeRn15g+Ug18W8DZfpyPz61DX2a9crw6+yn0xR7yuVILAd2zAtqa093wWJHN/R5K9ipNtKW1B5dRBbtdAbnCgN9kR2eyYK4RotvLtaUDOpWfeIKQypW9NA5zI8vENYvJ1/Cbd2E/mmdvX8FspkuOFNVtL6raiRTvK6zINkzemANM9T57xC2Q9l+maY+WtqWXNu4XODyZAZZl4J0m5vVKynqLdTlSmFdZt7/MWdC7eqmzaqxj6chIUUhWZbO1BbPOenid39JM/Etr2Vhv346XredYUqmpTje3VWVDa2HuW1LGNYY2jO+FkeyjJFkK1wciGcKZpI0G6eRTcssx9S1NkUOXpYvuZGYCmSU5iRQeJTYfnAK6182ta+5vS7q8nAmUVgswidjpOdHoO8BjSD0t5J3Rjd2YAO5t4sJx7amgepx/JKq7enU3fJXXd7rrLMI5g9MNFN3Dbb5M35TA2F/G2XidHX6dH5tbG/kB86WYN/Bp3XY4IUtqCIiq3ECVpsr5LQQr3j3TZCZJsO7o1Nq8Onl0Du8WF3WQjb9KjrhHjGdKzM4BRVnPgFiU1n5lhGM+yzRRi6k4Wcnbrx69MAko+90ABbw+m+VAub3N5wy6m8o1ZwGDLPs4mvVrKPl3BP1HA31zWtLm0IbXG8sYMKK1q2knt2EFRbkM3bGJqj3F0ZycBUTXyXRk/XdH/+QTIp8n3E9p30+TH3Mt5YwBNV7xW2ZhC7dhWbd9OVCWwjBlj4Kaw6yRWvpFijCKZISQ7lOyAUu1QshHGsW4hyraMg5yu+ctk6S6mag9Xc3IaYEXGz8s5RzjSc/cBuU7/IbX99QbrB5OggiF5M5++hyP/7C7gl/CO3abuUg3/NAWot3D7CPXv9d7F6YdvF7B3lvL3kpo+HF2tG1sRMtu/yKFk3CRuKKlNJrVnXCOjsugxN5lxV+nhWdzwW7WIXBG8pCmK1LGNpjjUMXA5SOXOYsjeoijSK9riCuqROQLErWr4DVb4VWrETVoCTXZ6ChDKBPtu05Kv4jYz5GfuAzZO/Fo2LUVo+WAcEMSOr2iKM0z1W7KRT6/T4hqcH04Dosj0T478C0bLZxX81yvEu0jKNFh+w/YAABi+SURBVIIsvbHrzTlQUCRYT5InN/Ycax86L7C/oZ3+YRJUcrQnWeqjXO3RUXCn3nGa2nGwWLhNPvLFBCgXOs8KHCdrHfuFPbtJ2gSmOXUCXGkafI2k38y0xdIdCLIDSnGGUZ1hRBOMZUvCyhJHwfWelR/QjeuZ2nSKNHMSlBrGrrCk5+RdF+8CIlVyjNx+sM785jQol7v/KdB/ZJ7MmwNsvuEjTPORlq5PBj2lXNXHPQ8xUwG2ZvhaNnMrrulQMffYHBDdBQ05lMNVdYcxojTz3S8nwM1iwaYbjNgrZFQuP+EyDXKbjywQI4obIymqDJbqlHrgdlD/YzZL9hGlY19RAwoti77KffEaB3a7NuZi1Us3mJFc3Qmx81yFaPcNSlI2J6WoZrt88AtJ/8fl9bvuMDa19n0+DMoH/aUjoFjkOlfeuI2q2Kubuji0Wj4LOLMB8X1Q73p0E9uykyDZwVBnuJa+JHVsxSmSWoZfsy5+0Q9+7vX/1DZyhm3OrJJuJHVssy9+PQiuda58V+M4QlanqWcvuMHlLu+lfvBt+8QRlmMz17WtaWx//eBuVudmqhWFNbxCdQazesOozjCCEUo2xYoH9sinX6/v2UfTbyKpE8nKTU29rzkeXRwH+UOevAbHOwzVPnRDEqYluWPsoxFwx/Hop2rdGx3j33ANpytb9nD0pzQz3zkW7siGv6u1fCgb+eYOJ6m0Pj2HvrdvgXgXVH9ftJ7Usr9StJWrO8TRHiwXbblGQ1xnwG6ww26ww3Lr4Ll1L+PkCWTFQUrbmTnQGDS1IuEpL1KVRwkdyflNYdliyLXqsCxu+E+UkCs0WCF/fbloSx534x1mYi4nKYeXUMhfXyJMLKnbWCzYVCzcVlKfWlSXUli3qaBufbEovqplI759O7ouvaT6QDHz9fbO6yPeUrQ4BdeWTNVsE7h2o9sjS9ujMMpEki6ZYdlJM6fgNPFoeSROE08zbK6UxjIsO9n2dJo5hajbRDFuJeu3Uoxbua7tRENshRJKMkfy3Bs5PYmMzhiGK5xsD6Z2vkztfJlkCyGYw/B6JN2WUNudwrAkknRRlXJYhQRG0a6nqbdSO1JZ2n0EyXaGNpWk2FDRHINp3UBRbyd37MgXxBLkO/Pr1ufUxhWLN1e0ppY2p+bXb82u3ZzD31IsSimu33mTumsasIZXq65i4ot5SZfxIQW8uIKahFvs6CwmMrsGmV0Du8OD5gthJU1hJNVmXNvh6o6v5wLyoHlgazTcpkheq7YczBFBymXhN2qCr7BCcviRd2oib9AR1ynIbGZsYW1icV18qSj2BiPkNjusrCkeK92cx4/KYkKz+ciiBlSFJAariKtoiy4QRlY2puCaDzIk71arPrwLKgr58dj29XTDZnQbokqOIuoTMaroShWKaIzDaCNw+giKOYbpSKjuSSKZUFhNBE6LYjji2K4EojECq4WTzZEUSyTWEII1rKM6YAwXkmgNJlpfoXeFrMkl2l4kWNZR7DCiEYHTwYnGCLwewbBFrkE1ReKUEZUSFEYaXyWJJWviaYZ4fEdkoRiSXw8pbYoobgqvkMRWyeKxioQqaUJJU1S2EFnQEFPenpQrjCMq9mQxkm5Qt48DgmbkR7Rw1x0mKp8XdYeJusWIzGKE3+ahcusi7tSG3a6B5IvgOEUcXberSnRU4sq/6zcFrYB+ywADLzpdbThe0R5f1RF1S7DuKuelooaYQlFcDjfqFjMivzq2iB9bwI8orAsvEiKLhMjCelSeIKJIFE1QbCaokgrE0OLmsCo5qlAMLWuKJUp3okU7cxm7TDNXpkFhsTgWp4ijmdZXymEEfRTFHEcyxhBNKJojimxFkiwIugNFNIURTaH8gXiKFU40hVGscLojnGZHMjvDuT1RDCeS0QVn9cA5fUhGFwRvfoFgfYHa+TLN9Qq182Wi9SWyPZjhQtLsSKIpjGSGky0wqhnGsMNZTiTJACXrkAxzLEUXS1RH4TvC8SoEWRtF1saQtbG4jmiKPoFqSMQoIqvkKIwiGq+Kq1LGlUki8xrgN2uh+XUJVa2ZjV2fjoDKCtHuXG7idTK0tD4hjxd7mxNzhxeTK4i6Uwu7yVuXUxdW0oyiarcw1fux4jddM9WPQF+QD0zMPtGR6z8ktx1l6ndXSqPzxaHZguA7tWG3a+C5vIj8muh8XlQOB36bFXKDua5YGFXZlpRTg7rNRaJbNxbUR+fWwZnmVLI2qbwtqqQpim3ea1/4dhwUTQOs/cGV1sG3ylqjCOrYCiWUYokkmpFVWkiVFkIwwfAmCNECIVpC8eZXiNZXiOaXMboXCOYQqgNGscNI1jCqA06yQvCmYIodSrFDaU44vRNBd8GozlCqM5juCmN0QWiuYIrzFYpjHcURQraHUp1hdCec7oSTrRC8cR3BFIzRvozXhhJ0UKwqjG6JxSgRZe1hGGU4URNDUMeWtiIwimi0PLJMiixohhS2hBW3wSoUUaXtqLwGKEaZlC2IUd/90rF4TTt96RYrvqxhc0XjxpyaqOv0iCxW5B1ezB1BxI3adTcFL5W2IvCKBJoqlS4/zJZ9PrOqWgLTQR7/jBcMiZW3MHUna80nq9oT0ZKI8nbErZp1N7ihObXhhYLobC78DgtaUBteKo4qEEbc4cFLG+OrJFuKxPFFDTHFjZHXOS/mCsPK26JKm2PLWxKLRRtKxclF/M011qPZfGhVRxTFvL6g7UWKLRyjD8YZQ4kWKNkGp9gRRAuEbA8lWF6mOoM5PYgK7X/ROiHMbgTJCiFaIMyucIoDgje/wumLoDnhFDuMZIWQ7aG0TgjVGUpxQBhdcLorlNq5jux4GWv8b6zxv8n2YIotmGILpdohJEso1Qaj2mBUM4yoD8OqQynGCLw6okoVQVBHYxQRFdLwkhY4Wh5ZKgnHqKIxqmisOqa4DVYqCS9qhWfXh+JUSZcIL5A0mTfZsV+WvvgzGVIiXn+LC8vhR2axwrO4qNt81G0B9Ab/xTv1L1ZIUWT1FrI0nd7+Rkd3yTzoWgX3g5aW5gJg1j3eQBN/wlKeIki2EZSJGEVkfiMstw6eWxeRJ0Bl1yDzasLLxOvxkk23eeuuMP+rQBSOkSUViiMLGsMrFbEl7ciqjphKRSxWsR4jSyxvjSd0bGGZdpQ0Ie7Uv0i1rScYo8uVoUQzvFjx32QHjOyAYY1hBAsSY4BgjOtwxnUY/ctEC4RsC6N1Qoj2dZX6lzDGVyjOMKorhOoMZvXA2T0oZlcExQ4l20PprjCKI4RoCaU54bROCMWxjmx/BWf6O978Asm2jmB5mWQLwRmDccZQohlONMNJJiTJhMRoIGhlCEEfRTTGkY3rqzpQVR1RWHUMThOPVcdh1TEYVXS5LLygGVLchihuQxQ2I6oUCTmiqCrFjpLmzcVNSVTdDnTb+n9R/pZfj8yui7hdF36rDnq7PiRHvK6gGVIpjSYpdxJbjnDbPxufb10Cw09894KeLD7yBR55wLBAloUXnSZL9xMUmyukqJK2iDwx4kZN2C1eWH59ZIEwMpsXcbsali0ILmqCljRHlDSjipqjcsWwvAZopTIytyE0WxRc0owkaTZWSKKKm2GFTevQslC8AUW2xOQ2v0AwhZNsEUXyv1Od4ZW6dXgzolIHIdtRZHs4zRlOc4ZjdKH0TiTO8hLB9hK9C87oRpAcwZTOdfSuEIL1BbI9lOaEU51htE4IuxfG6IKQ7aEMF5Jih5JsIVRnGNUZSuuE0DohBMs6ih1KsSMIJhhGF1alhWA0ELweRjQi8HoY3oDC6lCVqohSGaxCEV6pjCiTIiuVkRUKVFErNK8xpEKBIugSyqQR2fWh17gvVyo2X6uGXuOEFTbGXmG8eI39Aro9Oou37hov+Ar3pWs1f89uWFcmhWMU0Vj5Bop8H6XpXYEsaxUMLgYmHy/fDQIA+AMrq4G5uytmrvSbO9RknukQuj2GYtxaLo25yQ8uaELmNyCzOOtyBOG5dRF59bC8emieOLygEVXQGFXQGF7UElHSjixtR5W2o8ok0eXSKLQ8Eq1AoJWhFR2hFSpYhQZeqYVVaqFVOhhGD8caEBgDFGeC4kxQvBlBMEeQzJEkC4psjSDboCTHK2TnK2RnCNkZQukMprhepna+SO18meoMXtt2qZ3r1j42UJ2hVAeM6kBS7REUO4xih5JtYc+AEi1QohlOMCHwRjjOAMMZwrCGEIwuFKODVWlglWp4hQpR0RFe0RGOVoaXK5BoORItR5bLEGVSZKkkvFQSXtIWUdQSUdAcUdAckd8QkVMPy64PuyUIuckPvlMXlsVfd732pYLW0BIprFwWju/YQFGlFbB3NmnvjN3TrYK5lcAjP/AEBQLAF/D6wOLDlX5dN4nS+D62aV+15WChOAKrWk/Ur79c/b9u8P9eIY+5UwvLrYvIr0fm1yPzxKiCxqjCpuiiZlRxK2rthEol4WWSyHIZCi2PQCtgaGUIWhX8W79wjB6BNSAxejjOBMWZIL/1iyTboCRHMMnxCtkBITsgz/yusY7qDP6t3+Dn/CIodtgvcv/gN+zf+1Uh0EokWoksVyDKZYhyGaJMCi+VIErakSVtEcWtqMLm8PxmeEELIr8RltcAzWuA5ogguWJYQRMyWwwpbIWXK5Bl0giMLBErSeHqXiM1nbMNCB4uj/nA0mpgJQD8QV7/SgB4fYHVBc/c7IJd04Up4x4nS46QO3ZVyGNKpZCKDkiJbF12w0u5Inh2XUSBKCq/PjJPFFXQGFXUHFXciippiyiVINYok0aUy8LRciRaAUMrQ9EdkAoVrEKNrNQiKrWIKh0Sow/HGRBYPRRnDMWbIAQTjGCCEc1IkgVBsoY9X4AUO5TigPzq9Gn9hj73ZxjVAaM64L8Wrz2UbA/9k/qFYfUQjC4Mo4VXaRC/1C9aGf6scsPLpMiSdmRxa3hJW2RJa1RRc1RhU0RBE7ywBZbfFJbXCMlrhOQ2hOY2QgpaYMXtyMJWeF4DFNuxmWd5lSw5mkffJ+8snnns9Pjn/cCzvLrkC6wGeQNPAsDj8a0ury76wMOZeUut5OptQiZHe5Ki3l4hRZDNkWhlyA3h/1fcisqpD3/eb2FTRFFLRHEboqQd/ovichkCLUeiFQi0AobugD6tX014pSa8ShuB0Ydj9VCsHoIzhuKMoXgjlGCCES1QogVCsq7xtADJtjCKA0JxhFAcIRTHurVPYL8FsvYaUByQNbMkWwjJFrKWhGiBEi3Q5/wisHo4RgfDaOEYLfI5v0+3hXIZolSCWHtnK25FFbeiipqjChrDC5qQBU3wvEZIbkNwXmNIbsMruU0hhW3QgtYwtCwap9pC0+6lSk/iRWfR7H9MPNYs+2YCwOsHvhXPcgB4g7xgwQ+WfQH/6upqAHgC4NHgpIxWd7GIeYSuPMp3HihsCcttfBGviy5qQRY0ogrFkYXiyKIGVNGzYxc2I4rbEKWS8F/8liuQa6CVyApVWKUaWqVGValRGG0EVofA6iFYwzqcMRRnCMMboXgThGAOJVpCiZZQkhVCtoSRrRCyFUKxhVJswVR7CNUeQn3q9xfLkOcIIduDyfZgkm3dH/0SjQiCAY7XI/B6JE4bjtUgsVo4VguvUkMrO2CVHbAKJRytQJTL4eVyeKkUWtIOLW4LK25DFLXCC5vDCxrD88Th+Q3IAjG0oCGksCW0qC20RBKKViCK22As205Rz+nKxgO3CAeZ4p/H7xu94N6K95HPv+L3ez2eFQC8QT6w5ANLAPhXlz2eFS8IrPr8d8fmVHThpdukPaV1O5jGvRTdFrQ8srQdVdoeVdYaWdqCKm0JL20JL2yBFTRDC5sRxa3hpe2oUkl4mRReLoeXK9YUR6CVyAo1pFITWqUJf+pXD1/zizWEYPWQNcUEcxjRsvZdA0IyrykOodiefpJdE022v0J2vEy2v0K2Bz/bZJ9tCPbQX2qfZA0jWWEkK2xtfyCaYH/0i9HAnvMLRStga5TJwkql0BJJWEk7tLgNVtQKL2pBrtVQURO0uDm0VAJDy5GVykicOoFlS6Np95SJMu9Q9tHE33ePtAfAYwA8K6sLK6uLfr/f4/EA4A/yA08AeH0+j8+76l9e9i4tAP8SAA9HZlQE/rdZ2H1c/TtMw6FCcSRZm4RVRmGVqCoFslKOQEthZW3QkhZoUQvyt36h5cqwciWsXIFEd8ArVSFVmmCMBorRwDBqBE6HwOmgOD0Epw/B6UPwehjBgCQYIwimcKIZTrRASWYoyQwhW0PI1nVrv/1QbGEUWyjF/grlV7lwsg3+bBuBk21wkgVBsiCIZuQaJEs4yQwnrfk1QvF6GF6PwOkQWC0cq0Fi1IgqFbyyA1HZgahQwiuUcLQChlaElclCy2RhZTJYqQRW3AYraYeXSmBl7WHl0pCy9lC0FIZRROI7EvHqrRTdbqb+aF5N2g3yHo7kx5H7ch+YmV+c9vqWAsDj9XpBAPi8AARA0MrKCgD+J4vzAPiBz7e6sOBZerK4eC8AHj7y9DTqii7m7riKS+YZTnMNBynqVLJmA0EdvWa5QgYvlcBK2uEl7chSCaJUAiuTwcrlkGd+Ec/5hawpxukQOB0cqw3D6SE4PQSvRxAM4QQ9imiIJBrD174IkMzwp7uEJYxihVKscIoVulbITyvXiiRbI8hW5FqDZEGtQTShiCYU0RxBNEespfpzv8g1v2uK0QpYuRxaLof+4nftHQUtR1bIoJWKsEo5DKuIIKmSqJodDM0Rrv7cDXLmbeLxBn3BzIppFUw+8UwFwMLK6mMAvD6fL+AHqysBvw8EBfzeZzclCIAAWGt7fUuLS7M+MPfE32vsZhYR3vkhdxem5s06/YcszQFSRwpWvgHfkYjXrseoIjFqFN4QhdWFY3XhGC2ySoOoUiGrVBFYdRROG0U0RBKNEWuQjFFkUzTVFEk1oZ4RSTNHUU2RFCOKaoqkW6JotmiqFbX2T5hrDaoVRbdH0ewRT7FF0myRNFs0zRZJtaKo1iiqNXoNmi2Gao2mWKLI5kiyGfVbItcgGaPWXs61xlqboI8i6KMwahReF41RRVYqI9HyyKqOGKI+Ea+Kq5JGYuXRbMM2rnEPsXUPvuHE59c3YrgXjd3CBf+kFyx4/PM+sBgAC2sXF4LnHkFP5QYA8D+95tDn862sLHm8Tzy+hwHwAICpiXua1g50Kf7CF5e3FnP311rONve9T9PuL29Jwig3kfSbMeo4nCYWq43Fa+MIuniiPpGoSyJrk4i6JKImDq+NI2ri8NoYkjaepI0l6+LIujiqPp6si6Po4ij6eKo+nqKLo+jiaIZ4qjGebPp9pFoS6OaEP0aKeT1FH08yxD8fybo4gi6WpI39kxiP08QSNXEEXTxeFYNVxxDUsRhVLFYRR9BuIKg2ELQbqboUgmYLSZ1MUm/jmPazdft5xlfp8sPl/H03cRnf3ckw9bAGJrULyzMB4A0A4PGtegPLfvDED578id+1+n12rwKv1w8AWPU8eTw/t7g85QEzS/6hoSml1IDLI579JCvpwvXYIt4xgeXjatNZSscRinY/VbOHottN06UzDOks026WaTfLmMEwprGM6UxTOsuYzjTtYpsy2KY0jjmdY07nWTI45vRqczrXksGzZFQ/a3MtGRxrGtea9nystmdU29K5tvTfRY41jWvJ4Fgzno8cczrLnMY2pf27mMExZ7JMezimvWzzXpYhk2nMZBky6foMpn4PXZ/J1O/jWg5TVXuJyt10zcGqlt0UyevExrcuozO+ub3raskbgvaiqUfW1cC0J/AwAJ74A0te35I/sOoPrAYCvrWLu3/jN+Bfu6uJ/9exAAj4gWd1Tbd/eWV+xfvIDx75wN1F/9ADr71zUlwtuX298vSXt3Z+U7DjKn73TeruHFZmNivtDmvHHVZqNnt7LmtbHjs1j7Mtj52aw0nN42zL4W7L42zL56Y+TwHn9zGfm5LDTc7jJOdWp+RxknO4yfnclDzetnxuylpPbnXKL+1sztZ8bmpuderv4tqx/m3M52zP4ewo4O7Kq96Vz9mZy92Zz9mZzd6ex96Rzd6Zz0nLYaffomzP5ey+Rdn5Ve76i7k7stCnOC03HYONq2Duie/eqm/B61vy+Zd9/mWfb9EfWALA4/d7fb61DfZ3fp/JDQR8a5d8B/zA5wUry8DnBX4f8PuB3+9dWV1YXn3gB/MrYPaxd2QhMLQA+sfmNcpOCqslC139RSn701L2x8XMj4oYHxbSPyiiv1fMeL+E+UEx491CxjtF9HfW4u8o/m0spJ0vpJ/Np50poJ0poJ9daxfSzxYyzhUxzv0uFtLPFtDPFlDPFdDPF9LOF9DPF1DP5dPOrcW1nufj03NgnCtknCtmni9ini9inCtini9mns+jvp1PfTuH/HYR/R0072Ms//Oq2i8Idd+YRxijDyUPvPZ5/+D9xbG5+1Orq14QAH4vCPj8z24FswKAx+/z+Dzgj37/f4Rr6D0bANCWAAAAAElFTkSuQmCC" alt=""></a><a href="https://www.merchantshares.com/r/EK6G61R0RQ/sign-up" target="" title=""><br></a><br></div></div> text/html 2016-11-15T08:25:14+01:00 iranhyip.mihanblog.com محمود فرج پور سایت معتبر جهت سرمایه گذاری http://iranhyip.mihanblog.com/post/8 <p> <strong><font size="3">چگونه از اعتبار سایت مدعی پرداخت سود اطمینان حاصل کنیم؟</font></strong></p><p><br></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="3">وقتی درصد سود&nbsp;</font><font size="3" face="Mihan-Iransans">پرداختی</font><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;مورد ادعا به طرز عجیبی بالا باشد مطمینا از چنین سایتی باید دوری گزید چرا که حتی در صورت پرداخت واقعی سود نمیتوانید اطمینان حاصل کنید که فردا وقتی پای سایت مینشینید و قصد برداشت سرمایه خود را دارید ببینید که سایت هنوز پا برجاست</font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="3">مطمینا پرداخت سود بالا نمیتواند دوام داشته باشد و اکثر سایت هایی که همچین پیشنهادی می دهند قصد در جمع آوری سرمایه ای بالا در مدت زمان کم و سپس کلاهبرداری یک جا از سرمایه گزاران دارند</font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="3">این گونه سایت ها حتی مدتی محدود واقعا سود پرداخت می کنند تا به جلب اعتماد سرمایه گزاران بپردازند اما مالباخته پس از سرمایه گزاری معمولا یا قادر به برداشت سرمایه خود نخواهد بود یا این کار را به طمع دریافت سود بیشتر به تعویق می اندازد</font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="3">اکثر سایت های هایپ ازاین دسته هستند</font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="3">در این مقاله ما از اصطلاح سایت ( در برابر شرکت ) استفاده می کنیم چون با تحقیقی گوتا و ساده می توان متوجه شد که هیچ شرکتی یا سازمانی پشت سایت هایی این چنینی وجود ندارد و معمولا زرق و برق سایت چشم سرمایه گزاران تازه وارد را جلب خود می کند</font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="3">سایت هایی بسیاری از قبیل </font><a href="http://www.tradecomplaint.com"><em><font face="Mihan-Iransans" size="3">www.tradecomplaint.com</font></em></a><em><font face="Mihan-Iransans" size="3"> و </font></em><a href="http://www.tradecomplaint.com"><em><font face="Mihan-Iransans" size="3">www.tradecomplaint.com</font></em></a><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><em> </em>به کاربران کمک میکنند تا سایت های متغلب&nbsp; (Scam) را از دیگر سایت ها تمییز دهند </font></font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="3">اما توجه داشته باشد اینکه سایتی در لیست سیاه (scam) قرار نداشته باشد صد در صد به معنای قابل اطمینان بودن آن نیست زیرا سایت های نامبرده اطلاعات مربوط به scam بودن یا نبودن یک سایت را از خود کاربرانی که با آن سایت ها تجربه داشته اند&nbsp; (سرمایه گزاری انجام داده اند)&nbsp;دریافت می کنند و هیچ وقت نمیتوان مطمین بود که لیست scam در آن سایت ها لیست کاملی است</font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="3">همچنین تحقیق و پرسش مستقیم از کاربران واقعی می تواند در جهت پیدا کردن شرکتی معتبر&nbsp;مفید باشد</font></p><p><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"></font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="3">در شرکت وبسایت Merchant Shares بخشهایی با عناوین </font><a href="https://www.merchantshares.com/representative"><font face="Mihan-Iransans" size="3">Representatives</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;و </font><a href="https://www.merchantshares.com/testimonial"><font face="Mihan-Iransans" size="3">Testimonials</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;قرار داده شده بسیار مورد توجه و در نوع خود بی نظیر است</font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="3">در این قسمت ها شما می توانید مستقیما با کاربران شرکت در ارتباط بوده و تمامی اطلاعات ارتباطی آن ها را در اختیار داشته باشید و با آنها به مشورت بپردازید</font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="3">اطلاعات سرمایه گزاران شرکت از قبیل نام، آدرس و شماره تلفن آنها جهت تماس و مشورت خواستن از آنها در اختیار کاربران جدیدی قرار می گیرد که نیاز به تحقیق بیشتر پیش از سرمایه گزاری دارند</font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="3">این امکان پیش از این در هیچ شرکت و سایت دیگری قرار داده نشده و کاملا منحصر به فرد است</font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="3">این مورد نشان دهنده صحت ادعای شرکت مذبور و حسن نیت آن است</font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="3">برای راحتی بیشتر در بخش های نامبرده امکان انتخاب کشور توسط کاربر وجود دارد تا کاربر بتواند سرمایه گزارانی را از کشور ( و زبان) خود در این سایت بیابد تا راحت تر با آنان به مشورت بپردازد</font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="3">پس هم اکنون شما هم می توانید با کلیک بر روی لینک های زیر لیستی از کاربران ایرانی ( یا دیگر کشورها )&nbsp;را که سرمایه گزاران فعلی این شرکت هستند را بیابید و با آنان به مشورت بپردازید این فرصت را از دست ندهید.</font></p><p><a href="https://www.merchantshares.com/testimonial"><font face="Mihan-Iransans" size="3">Testimonials</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><a href="https://www.merchantshares.com/representative"><font face="Mihan-Iransans" size="3">Representatives</font></a></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="3">این سایت به درخواست سرمایه گزاران این امکان را که کاربری بتواند راسا به ثبت نام در سایت شرکت بپردازد را حذف نموده لذا کاربر جدید فقط با دعوتنامه توسط سرمایه گزار فعلی (کسی که قبلا در سایت ثبت نام کرده باشد) میتواند اقدام به نام نویسی کند</font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="3">با این اقدام ثبت نام یک کاربر جدید ( و سرمایه گزاری وی) همیشه منجر به کسب 5 درصد کمیسیون توسط معرف وی میشود</font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="3">( برنامه ای که توسط کمتر شرکتی پیاده سازی شده )</font></p><p><br></p><p align="center"><font color="#ff9966" size="3">پس اگر تمایل به ثبت نام دارید از دعوت نامه ما استفاده کنید</font></p><p align="center"><a href="https://www.merchantshares.com/r/EK6G61R0RQ/sign-up"><font size="3">https://www.merchantshares.com/r/EK6G61R0RQ/sign-up</font></a></p><p align="center"><br></p> text/html 2016-11-13T07:26:20+01:00 iranhyip.mihanblog.com محمود فرج پور تایید حساب سرمایه‌گذار Merchant Shares http://iranhyip.mihanblog.com/post/7 <font face="Mihan-Iransans" size="3">هر سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در&nbsp;</font><a title="" href="https://www.merchantshares.com/r/EK6G61R0RQ/sign-up" target="_blank"><font face="Mihan-Iransans" size="3">Merchant Shares</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;به مبلغ بیش از ۲۵۰ دلار ملزم به verify ( تایید) حساب کاربری خود می باشد</font><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">تایید حساب کاربری با ارسال تصویر یک مدرک شناسایی ترجمه شده از قبیل پاسپورت یا گواهینامه رانندگی یا کارت ملی جهت تایید هویت ( راحت ترین مدرک پاسپورت میباشد که نیاز به ترجمه ندارد)، قبض شارژ پرداختی آب یا برق سایر موارد (جهت تایید آدرس سرمایه‌گذار)، تصویر چهره شخص و شماره موبایل شخص صورت میگیرد.</font></div><div><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="3">در صورت نیاز به راهنمایی و کمک برای تایید حساب با ایمیل یا شماره واتس اپ زیر تماس حاصل فرمایید</font>&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><strong>Mail.ahvaz@yahoo.com</strong>&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><strong>9647510963741+</strong></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><strong>ورود و ثبت نام در سایت Merchant Shares</strong></font></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="https://www.merchantshares.com/r/EK6G61R0RQ/sign-up" target="_blank"><div><font size="2"><strong>https://www.merchantshares.com/r/EK6G61R0RQ/sign-up</strong></font></div><font size="2"></font></a></div><font size="2"><div style="text-align: center;"><br></div></font><div style="text-align: center;"></div> text/html 2016-11-13T05:02:49+01:00 iranhyip.mihanblog.com محمود فرج پور برای سرمایه‌گذاری در Merchant Shares احتیاج به دعوتنامه دارید http://iranhyip.mihanblog.com/post/6 <font face="Mihan-Iransans" size="3">طبق آخرین تغییرات، افتتاح حساب در وبسایت Merchant Shares نیازمند ارسال دعوتنامه توسط یکی از مشتریان پیشین کمپانی است</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">لذا در صورت تمایل به سرمایه‌گذاری توسط لینک دعوتنامه زیر میتوانید اقدام به ثبت نام کنید، موفق باشید.</font></div><div><a title="" href="https://www.merchantshares.com/r/EK6G61R0RQ/sign-up" target="_blank"><div><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">https://www.merchantshares.com/r/EK6G61R0RQ/sign-up</font></div></a></div><div><font size="2"><br></font></div>